X hits on this document

40 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 10

Maklumat am Rupa Keadaan fizikal Warna Bau

: Pepejal. [Serbuk.] : Berbagai warna. : Ciri-ciri.

Maklumat-maklumat kesihatan, keselamatan dan persekitaran penting

Takat kilat Ketumpatan Kelarutan

: Cawan tertutup: 100°C (212°F) : 6,34 g/cm3 : Tidak terlarutkan dalam bahan berikut: air sejuk dan air panas.

General information

Resist GTI Comp. B

3.

Physical and chemical properties

Appearance

Physical state Color Odor

: Solid. [Powder.] : Various colors. : Characteristic.

Important health, safety and environmental information

Produk ini dikelaskan sebagai berbahaya menurut Arahan 1999/45/EC dan pindaannya.

Lihat Seksyen 11 untuk maklumat lebih lanjut tentang kesan-kesan dan gejala-gejala kesihatan.

Klasifikasi Bahaya Kesihatan

: N; R50/53 : Tidak diklasifikasikan.

Bahaya Fizikal/Bahan Kimia

: Tidak diklasifikasikan.

Bahaya Alam Sekitar

: Sangat toksik kepada organisma-organisma aquatik, mungkin akibatkan kesan- kesan buruk jangka panjang kepada persekitaran akuatik.

Resist GTI Comp. B

Flash point Density Solubility

: Closed cup: 100°C (212°F) : 6,34 g/cm3 : Insoluble in the following materials: cold water and hot water.

4.

Pengenalpastian bahaya

3.

Sifat-sifat fizikal dan kimia

4.

Hazards identification

The product is classified as dangerous according to Directive 1999/45/EC and its amendments.

Classification

: N; R50/53

Health hazards

: Not classified.

Physical/chemical hazards Environmental hazards

: Not classified.

: Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

See section 11 for more detailed information on health effects and symptoms.

5.

Langkah-langkah pertolongan cemas

Langkah-langkah pertolongan cemas

Penyedutan

: Alih orang yang terdedah ke kawasan udara segar. Biarkan orang tesebut hangat

dan berehat. Jika tidak bernafas, jika bernafas tak menentu atau henti pernafasan berlaku, berikan pernafasan pemulihan atau oksigen oleh kakitangan terlatih. Berkemungkinan merbahaya kepada orang yang memberi bantuan pernafasan mulut-ke-mulut Dapatkan pemeriksaan perubatan jika kesan mudarat ke atas kesihatan berterusan atau teruk. Jika pengsan, letakkan dalam kedudukan pemulihan dan dapatkan pemeriksaan perubatan segera. Kekalkan pembukaan laluan udara. Longgarkan bahagian baju yang ketat seperti leher baju, tali leher atau tali pinggang.

Tarikh keluaran/Date of issue : 31.03.2009.

2/10

Document info
Document views40
Page views41
Page last viewedMon Jan 23 11:10:30 UTC 2017
Pages10
Paragraphs456
Words4095

Comments