X hits on this document

36 views

0 shares

0 downloads

0 comments

9 / 10

Resist GTI Comp. B

Resist GTI Comp. B

IATA

:-

Pengangkutan mengikut ADR/RID, IMDG/IMO dan ICAO/IATA dan peraturan negara.

Jenis zink ini telah diuji mengikuti kriteria klas-klas 4.1, 4.2 dan 4.3. Keputusan ujian menunjukkan jenis zink ini tidak memenuhi kriteria untuk dikelas di bawah klas-klas 4.1, 4.2, 4.3 : BAM, Lapuran 2005 II.2-916/04.

14.

Transport information

International transport regulations

Proper shipping name

: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (zinc, zinc oxide)

UN Number Class Packing group

: 3077 :9 : III

Label

:

9

Additional information

IMDG

: Emergency schedules (EmS): F-A, S-F Marine pollutant: No.

IATA

:-

ADR / RID

: Tunnel restriction code: (E)

Hazard identification number: 90

EU regulations Risk phrases

: R50/53- Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

Safety phrases

: S7/8- Keep container tightly closed and dry. S61- Avoid release to the environment. Refer to special instructions/safety data sheet.

Product use

: Industrial applications.

Peraturan-Peraturan EU Ungkapan risiko

: R50/53- Sangat toksik kepada organisma-organisma aquatik, mungkin akibatkan kesan-kesan buruk jangka panjang kepada persekitaran akuatik.

Ungkapan keselamatan

: S7/8- Pastikan bekas sentiasa ditutup rapat dan kering. S61- Elakkan daripada melepaskan ke persekitaran. Rujuk kepada arahan khas/risalah data keselamatan.

Kegunaan Produk

: Aplikasi perindustrian.

Transport in accordance with ADR/RID, IMDG/IMO and ICAO/IATA and national regulation.

: 31.03.2009. : 31.03.2009. : 11 : Jotun Group Product Safety Department

These zinc types have been tested according to the criteria for classes 4.1, 4.2 and 4.3. The testresults shows that these types do not meet the criterias for classifying in class 4.1, 4.2, 4.3 : BAM, 2005 Report II.2-916/04.

Notis kepada pembaca

15.

Regulatory information

15.

Maklumat pengawalan

Sejarah Tarikh cetakan Tarikh keluaran Versi Disediakan oleh

16.

Maklumat lain

Pada pengetahuan terbaik kami, maklumat yang terkandung di dalam adalah tepat. Bagaimanapun, pembekal yang dinamakan di atas atau sebarang anak syarikatnya tidak bertanggungjawab terhadap ketepatan atau kelengkapan maklumat yang terkandung di dalam. Penentuan terakhir kesesuaian sebarang bahan adalah tanggungjawab pengguna. Semua bahan mungkin mengandungi bahaya yang tidak diketahui dan harus digunakan dengan berhati hati. Walaupun bahaya tertentu telah diterangkan di sini, kami tidak memberi jaminan bahawa hanya bahaya ini sahaja yang wujud.

Tarikh keluaran/Date of issue : 31.03.2009.

9/10

Document info
Document views36
Page views37
Page last viewedWed Jan 18 06:55:28 UTC 2017
Pages10
Paragraphs456
Words4095

Comments