X hits on this document

273 views

0 shares

0 downloads

0 comments

11 / 94

s minimálním počtem žáků, kterým se může plně věnovat, kdežto učitel ve škole vzdělává až třicet žáků současně. Myslí si, že v rodinách, které si mohou dovolit domácího učitele, jsou děti vedeny ke slušnosti, jemnému chování, smyslu pro dobro a dříve dozrávají než děti vyučované ve velkém třídním kolektivu. Tvrdí, že pokud rodiče očekávají respekt svých dětí, musí k nim mít také úctu. Rodiče by také měli jednat s úctou s domácím učitelem, protože děti napodobují chování svých rodičů a pokud by se oni nechovali k učiteli uctivě, ani děti by k němu neměly respekt. S politováním musím konstatovat, že v minulosti i současnosti dochází k tomu, že společnost si neváží povolání učitele, nedokáže jej dostatečně ohodnotit, což vede k tomu, že v rodinách se často rodiče vyjadřují o učitelích značně nevybíravě a s pohrdáním. Mělo by být samozřejmostí, že také učitel bude příkladem pro dítě a musí mít náležité vzdělání. Pokud by tomu tak nebylo, není možné z dítěte vychovat slušného a vzdělaného člověka. Locke zastává názor, že peníze, které rodiče investují do vzdělání svých dětí, jsou nejlépe uloženy.

2.5. Individuální vzdělávání v 18. a 19. století

        K nejvýznamnějším osobnostem 18. století patří JEAN JACQUES ROUSSEAU (1712-1778). Byl to francouzský spisovatel a myslitel, pracoval též jako učitel hudby, vychovatel, osobní tajemník a komorník. K jeho dílům patří Smlouva společenská, Nová Heloisa, spis Emil čili o výchově, ve kterém přichází s novou koncepcí harmonické výchovy. Ve světě mělo toto dílo velký ohlas. Podle Rousseaua jsou třemi hlavními vychovateli dítěte příroda, věci a lidé. Dítěti je ponechána svoboda a volnost při rozvoji  jeho vloh. Hlásá, že výchova má být svobodná a přirozená, musí přihlížet k individuálním a věkovým zvláštnostem a dítě má vyrůstat v harmonickém prostředí v souladu s přírodou. Za nejdůležitější považuje citlivý přístup k dítěti ze strany dospělých. Klade důraz na vlastní zkušenost dítěte, které se má poučit z následků svých činů. Co se týče výchovy dívek, byl velmi konzervativní. Dívky byly vychovávány tak, aby vyhovovaly nárokům muže.

        V 19. století dochází k nebývalému technickému rozmachu, rozvíjí se ekonomika, hospodářství, děje se mnoho politických a sociálních změn ve společnosti. Tato skutečnost se také odráží v oblasti vzdělávání a výchovy. Na tuto sféru jsou kladeny

Document info
Document views273
Page views273
Page last viewedSat Dec 10 18:43:46 UTC 2016
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments