X hits on this document

289 views

0 shares

0 downloads

0 comments

18 / 94

příslušný úřad v místě bydliště. 18. prosince 1998 (98-1165) parlament přijal zákon, který omezuje právo rodičů zvolit si pro své děti formu domácího vzdělávání, což vyvolalo vlnu nesouhlasu. Důvodem vydání zákonu byla obava před narůstajícím vlivem sekt. Proto byl vydán 23. března 1999  vládní dekret, který přesně definuje obsah domácího vzdělávání. Organizace, které se zabývají domácím vzděláváním ve Francii, jsou dvě: - Les Enfants d´Abord               

                            - L´École r la Maison

3.2.3. Belgie

        Svobodu vzdělání zaručuje v Belgii článek 17. Belgické ústavy. Rodiče se mohou svobodně rozhodnout, na jaké škole se bude dítě vzdělávat. Ústava zakládá právo na vzdělání, které je poskytováno bezplatně po celou dobu povinné školní docházky.10

        Článek 59 odst. b) ústavy stanovuje od 1. ledna 1989, že pod pravomoce federálních orgánů připadnou tyto oblasti:

-

stanovení začátku a konce povinné školní docházky

-

minimální podmínky, které je třeba splnit pro udělení diplomu

-

správa penzijního zabezpečení učitelů

       Problematika homeschoolingu je upravena dekretem vlády Francouzského společenství, který byl vydán 21. května 1999. Tento dekret stanovuje podmínky, za jakých je možné povolit výjimku z povinné školní docházky ve prospěch domácího vzdělávání. 1. září 1999 tento dekret nabyl účinnosti. Podmínky domácího vzdělávání jsou definovány v čl. 1 odst. 3. Kontrolou úrovně vzdělávání dítěte je pověřen inspektor. Provádí kontrolu mezi 6. a 16. rokem věku dítěte. Stanovuje termín a oznamuje jej rodičům měsíc předem. Kontroly probíhají mezi 1. dubnem a 30. červnem. Je možné zorganizovat i kolektivní zkoušku s dětmi, které se vzdělávají doma. Zkušební komise se skládá z inspektora a čtyř ředitelů základních škol organizovaných v rámci Francouzského společenství. Předsedou je vždy inspektor.

10 Kolář, P.: Systém domácího vzdělávání v USA a ve vybraných zemích Evropy. Praha : PI, 2000, s. 9-20.

Document info
Document views289
Page views289
Page last viewedMon Jan 16 15:19:27 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments