X hits on this document

351 views

0 shares

0 downloads

0 comments

22 / 94

4.1. Reforma školství po roce 1989

        Po roce 1989 došlo k obrovskému politickému zvratu, který se odrazil v celé společnosti a samozřejmě i v oblasti školství. Došlo ke změnám, které vedly k tomu, že vzdělávání začalo směřovat k evropským demokratickým principům. Proběhla celková transformace školství, která se dotýkala jeho celkové struktury, vzdělávacího obsahu a pojetí výuky. Důraz byl kladen na další vzdělávání učitelů.

        Nastal znatelný posun v řízení škol, který se týkal posílení autonomie škol v oblasti pedagogické, administrativní a ekonomické. Byla zavedena právní subjektivita škol, která poskytla školám individuální řešení personálních, organizačních a koncepčních otázek. Školy mohou také zřizovat obce, právnické osoby, církve a nadace. Jsou zakládány základní jazykové školy, víceletá gymnázia, konzervatoře, soukromé školy. Taktéž je prodlouženo základní vzdělávání na povinnou devítiletou školní docházku.

        Po roce 1990 měli pedagogové možnost  podílet se na změnách v oblasti vzdělávání a tvorbě vzdělávacích programů, metodických materiálů a učebnic.

        Důraz je kladen na propojení teorie s praxí a aby byli žáci schopni osvojené vědomosti a dovednosti využít v reálném životě. Napomáhat tomuto procesu je možné např. formou projektového vyučování, které je denní, týdenní nebo celoroční. Využívá se na všech typech škol. Zda je projektové vyučování uskutečňováno, záleží na jednotlivých učitelích a jejich iniciativě. Pro individuální vzdělávání by mělo být projektové vyučování samozřejmostí.

        Dochází ke změně přístupu k dítěti. Měla by být respektována jeho individualita. Celkově se mění komunikace učitele s žákem, rodiči a také klima ve třídě. Školy se snaží o obnovení důvěry ve vztahu školy a rodiny. Učitelé využívají nových forem výuky, např. dramatická výchova, sezení v kruhu, práce ve dvojicích nebo skupinách, exkurze, názorné praktické ukázky, které vystřídaly pouhé sezení v lavicích a pamětné učení. Kromě učebnic, které byly do roku 1989 jediným zdrojem informací při výuce, jsou používány – internet, počítačové didaktické hry v počítačových učebnách, přímá instalace počítačů do tříd, interaktivní tabule, CD, DVD, MP3 a MP4, mobilní telefony s MP3 a fotoaparátem, knihy, časopisy, sociální a didaktické hry atp. Učitelé zařazují

Document info
Document views351
Page views351
Page last viewedSun Jan 22 23:18:40 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments