X hits on this document

346 views

0 shares

0 downloads

0 comments

32 / 94

6. Socializace v oblasti individuálního

   vzdělávání

        Pojem socializace je v oblasti individuálního vzdělávání velice často diskutovaný termín.

        Proces aktivního přizpůsobení jedince na společenský systém se ve 20. století označuje jako socializace. Průběh socializace je nesmírně složitý a mnohostranný proces a do své pozornosti ho zahrnuje více vědních disciplín. Zatím co psychologie se zaměřuje především na utváření lidské osobnosti a psychiky, sociologie zdůrazňuje, že člověk se nerodí jako sociální bytost, ale stává se jí. Pedagogika vychází z analýzy výchovy jako cílevědomého a záměrného působení na člověka, které je nemyslitelné bez celostního pohledu na jeho začleňování do společnosti.16

        V procesu socializace se stává člověk společenskou bytostí se specificky lidskou psychikou. Člověk si osvojuje kulturní návyky, mluvenou řeč, hodnotovou orientaci. Tento proces začíná v rodině. Cílem rodinné výchovy je naučit dítě orientovat se ve společenském prostředí a osvojování si určitých sociálních rolí, které se vyznačují určitým způsobem chování. Jsou ovlivněny pohlavím, věkem a společenským postavením, jež jsou od každého jedince společností očekávány. Společnost stanovuje pravidla a jedinec musí tyto pravidla přijmout. Důležitou součástí socializačního úsilí je také sebevýchova.

        V současnosti je přímo existenční nutností vychovávat jedince celoživotně a kultivovat jeho osobnost, aby byl schopný v této hektické době ve společnosti obstát.

6.1. Socializace dítěte

        Za nejvýznamnější období socializace je považováno právě období dětství a mládí, kdy probíhá nejintenzivněji sociální vývoj a integrace do společnosti.

16 Kraus, B., Poláčková V., et al. Člověk-prostředí-výchova. Brno: Paido, 2001, 199 s. ISBN80-7315-004-2, s. 54.

Document info
Document views346
Page views346
Page last viewedSun Jan 22 20:58:00 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments