X hits on this document

183 views

0 shares

0 downloads

0 comments

33 / 94

        V oblasti domácího vzdělávání patří socializace k často kritizovaným tématům. Ve společnosti existují dva pohledy na domácí vzdělávání. Jeden pohled domácí vzdělávání odsuzuje a preferuje výuku ve školních institucích a druhý dává přednost individuálnímu vzdělávání tzv. škole doma. Zastánci domácího vyučování tvrdí, že dítě, které je vyučováno doma, je vymaněno z negativního vlivu vrstevníků v běžných školách a z tohoto důvodu tyto děti nejsou přímo vystaveny sociálně patologickým jevům. Zastánci klasické školní výuky oponují, že děti vzdělávané doma jsou izolovány a neumí si utvářet sociální vztahy se svými vrstevníky a s dětmi různého věku.

        Výzkum sociálních aktivit doma vzdělávaných dětí v USA uskutečnila např. J.K. Rakestraw v roce 1987 (in Whitehead, 1993). Zjistila, že 98,3% dětí navštěvuje nedělní školu či jiné církevní akce, 90% dětí se pravidelně stýká s dalšími doma vzdělávanými dětmi, 88,3% dětí uvádí pravidelné kontakty s dětmi ze sousedství, 50% dětí má hudební aktivity, 48,3% aktivity sportovní, 34% dětí se pravidelně účastní akcí pořádaných místní státní či soukromou školou a 18,3% je členy organizací jako je skaut a 6% uvedlo jiné sociální aktivity (taneční hodiny, dobrovolnická pomoc v nemocnici).

        Podle J. Řezáče17 je socializace procesem, kdy novorozenec přichází na svět s vrozenou a zděděnou výbavou, a tak se stává osobností zařazenou do společnosti. Zařazením do společnosti zaujímá pozici a roli ve skupinách, ve kterých probíhá sociální život. Socializace má mnoho etap a je to celoživotní proces, do kterého člověk záměrně i nezáměrně vstupuje a účastní se ho dobrovolně i nedobrovolně. Rozvíjí se jeho osobnost. Je nutné, aby socializace probíhala přiměřeně a aby rozlišení vztahů bylo provázeno zařazováním jedince do společnosti, tzv. integrací. Zároveň musí obsahovat všechny složky duševní činnosti – citovou, volní, poznávací. Smyslem socializace není jen přizpůsobování se jedince společnosti, nýbrž humanizace jedince.

        V diplomové práci ing. Jany Follerové18, která se zabývala zpětnou socializací dítěte tzn. dítě přechází z domácí školy do prostředí školních institucí, došla k závěru, že při přechodu do běžné školní docházky děti neprožívaly žádný závažný problém. V několika případech se vyskytly vztahové problémy buď ke spolužákům, některým učitelům nebo předmětu. Tyto obtíže jsou ale podobné pro obě skupiny dětí. Nezáleží na tom, kde je dítě vzděláváno. Jak autorka uvádí, rodiče si při splňování vytyčených cílů vedou vcelku dobře. Děti z domácí školy jsou spolehliví, aktivní a sebevědomí

17 Řezáč, J.: Sociální psychologie. Brno: Paido, 1998, 268.s. ISBN 80-85931-48-6, s.77.

18 Follerová, J.: Individuální vzdělávání- Diplomová práce. Liberec: 2006. << přečteno dne 1.8.2007

   http://www.foller.cz/individualni-vzdelavani.htm >>.

Document info
Document views183
Page views183
Page last viewedThu Oct 27 12:59:31 UTC 2016
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments