X hits on this document

294 views

0 shares

0 downloads

0 comments

34 / 94

žáci. Nemají problémy s autoritami, se vztahem k dospělým, ani se zařazením do kolektivu, jak je domácí škole vytýkáno. Dochází ke zkvalitňování vztahů v rodině. Domácí školáci se lépe vyrovnávají s negativními vlivy okolí, což jim umožňuje plnohodnotně se zařadit do naší společnosti. Vyrůstají z nich osobnosti.

        Pozitivně hodnotí domácí vzdělávání i psycholog Václav Mertin z katedry psychologie FF UK, který prováděl v květnu roku 1999 psychologické posouzení výsledků u dětí, které byly zařazeny do experimentu domácího vzdělávání. Cituji : „Výsledky kvalitativního šetření vzorku dětí z domácího vzdělávání ukazují na to, že tyto děti jsou sociálně i emočně v pořádku, nestydí se mluvit, nebojí se klást požadavky, chovají se přiměřeně věku.“ 19

        Pro přechod do běžné školní docházky je období vstupu na 2. stupeň ZŠ. Dítě vzdělávané doma je již v tomto věku dostatečně zralé pro vstup do běžného školního vzdělávání. Pokud se ale rodiče rozhodnou, nikdo by jim neměl bránit, aby své dítě nadále vzdělávali doma. Je tedy nutné nepotlačovat alternativy k běžné škole, ale se spíše zaměřit na negativní zkušenosti se školní docházkou.

6.2. Sociální aspekty individuálního vzdělávání

        Člověk se celý život pohybuje v určitých sociálních skupinách se svým sociálním prostorem. Rodina je zásadní sociální skupina, která je v podstatě nenahraditelná pro harmonický rozvoj dítěte. Výchova dítěte v rodině závisí na míře intimity, celkovém klimatu rodiny a hodnotách. Pro dítě, které je vzděláváno doma, je vhodné, aby se stýkalo i s ostatními členy společnosti např. vrstevníky či jinak starými dětmi (kroužky, výlety, hra na hřišti atp.) a dalšími dospělými. Společnost považuje za největší problém domácího vzdělávání z hlediska socializace izolaci dítěte. Rodiny vzdělávající své dítě doma však tento fakt popírají a argumentují tím, že dítěti zajišťují dostatečné množství kontaktů s okolím. Dále se tyto rodiny sdružují v organizacích, které preferují výuku v domácí škole, kde se pravidelně setkávají. Rodiče si mezi sebou sdělují své zkušenosti, navzájem si radí, zároveň do kontaktu přicházejí i jejich děti (ADV, SPDŠ, Rodinné centrum Benjamin).

19 Mertin, V.: Psychologické posouzení některých výsledků vzdělávání u 9 dětí zúčastněných v domácím vzděláván. Praha: Katedra psychologie FF UK, 7. – 18. května a 21. května 1999.

Document info
Document views294
Page views294
Page last viewedTue Jan 17 03:30:50 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments