X hits on this document

291 views

0 shares

0 downloads

0 comments

35 / 94

        Dítě vzdělávané doma vyrůstá v jiných podmínkách než dítě, které chodí každý den do školy. Působí na ně vnější vlivy, které se týkají nejen intelektového vývoje, způsobu učení, ale také sociálního vývoje.

        M. Nakonečný20 uvádí, že socializace má svá základní hlediska:

-  osvojení základních kulturních návyků

-  užívání předmětů běžné denní potřeby přiměřeně jejich funkci

-  osvojení mateřského jazyka a dalších forem sociální komunikace

-  osvojení základních poznatků o přírodě a společnosti a základní  

   časoprostorová orientace

-  osvojení sociálních rolí přiměřených věku a pohlaví

-  orientace v základních společenských normách a hodnotách

-  postupný vývoj sebekontroly a volní regulace chování, přechod od

   dětského egoismu k základům prosociálního jednání

        Pro dítě vzdělávané doma je nejvýznamnější sociální skupinou rodina. Pro dítě vzdělávané ve škole se školní třída stává významnou sociální skupinou, ale nejdůležitější sociální skupinou je samozřejmě také rodina.

        Vývojový psycholog Urie Bronfenbrenner21 provedl výzkum žáků 6. tříd. Došel ke zjištění, že existují děti orientované na vrstevníky (peer-orientet) a děti, které se orientují na dospělé (adult-orientet).

        První zmiňovaná skupina dětí dávala ve svém volném čase přednost pobytu se svými vrstevníky na úkor pobytu s rodiči. Paradoxně tyto děti projevovaly nespokojenost se sebou a svou vrstevnickou skupinou, vyjadřovaly se o sobě negativně a nejistě. Byly také více ohroženy sociálně patologickým chováním. Bronfenbrenner došel k závěru, že o tyto děti rodiče nejeví dostatek zájmu a pozornosti a děti se o rodičích vyjadřovaly spíše negativně. Uváděly fakta nedostatečné kontroly a trvání na disciplíně ze strany rodičů, což bývá způsobeno nedostatkem času. Podle nich jim rodiče vyjadřovali málo náklonnosti. Jejich pobyt ve skupině vrstevníků v podstatě nebyl svobodnou volbou, ale spíše východiskem z nouze.

20 Nakonečný, M.: Lexikon psychologie. Praha: Vodnář, 1995, s. 397. ISBN 80-85255-74-X, s.278.

21 Bronfenbrenner, U.: Two worlds of childhood. New York : Simon a Schuster, 1970.

Document info
Document views291
Page views291
Page last viewedMon Jan 16 21:02:28 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments