X hits on this document

290 views

0 shares

0 downloads

0 comments

36 / 94

        Další psycholog R Moore22 rozlišuje tzv. pozitivní a negativní socializaci. Podle něj je kvalita socializace ovlivněna sociálním prostředím, ve kterém se jedinec pohybuje. Na základě toho si dítě vytváří odpovídající vlastnosti a postoje. Výsledkem pozitivní socializace je skutečnost, že má dostatečné sebevědomí, důvěřuje sobě a svým blízkým. Děti poznamenané dopadem negativní socializace mají nízké sebevědomí, neuspořádané životní hodnoty a sklony k antisociálnímu chování (agresivita, šikana, předčasný sex, užívání drog a další kriminální delikty). Vrstevníci často vyvíjejí tlak na jedince a nutí jej ke stejnému modelu chování, který je v této skupině běžný.

        Slabší jedinci jsou často na svých vrstevnících nezdravě závislí, dají se lehce ovlivnit. Přejímají hodnoty skupiny a nahrazují tím hodnoty rodinné. Rodiče ztrácejí vliv na své děti. V domácí škole negativně působící vrstevnická skupina chybí. Rodiče tráví s dětmi většinu času a dostatečně se jim věnují . Mají tedy přehled o aktivitách a trávení volného času potomků, čímž snižují riziko, že by se děti začaly chovat antisociálně. Děti vzdělávané ve školních institucích jsou tedy pravděpodobně pod větším vlivem svých vrstevníků než děti z domácí školy.

        Děti z domácí školy častěji udržují styky s lidmi velmi různého věku. Z tohoto důvodu netrpí žádnými předsudky o tom, s kým by se měly stýkat.

6.3. Náhled společnosti na individuální vzdělávání

        Naše společnost často nahlíží na domácí vzdělávání s nedůvěrou a nepochopením. Tato skutečnost může mít příčinu v tom, že vzdělávání ve školách má v naší republice silné kořeny. Společnost stále hledá odpověď na otázku, kdo je zodpovědný za vzdělávání mladé generace a do jaké míry má stát zasahovat do výchovy a vzdělávání dětí.

        Ve Všeobecné deklaraci lidských práv a svobod se v článku 26, odst. 1,2,3 píše:

„1. Každý má právo na vzdělání. Vzdělání nechť je bezplatné, alespoň v počátečních a základních stupních. Základní vzdělání má být povinné. Technické a odborné vzdělání má být obecně přístupné všem podle schopností.

22 Moore, R.S.: Research and common sence: therapies for our homes and schools. Teachers College   

   Rekord, vol. 84, no. 2, 1982.

Document info
Document views290
Page views290
Page last viewedMon Jan 16 16:24:35 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments