X hits on this document

209 views

0 shares

0 downloads

0 comments

37 / 94

2. Vzdělání má směřovat k plnému rozvoji lidské osobnosti a k posílení úcty k lidským právům a základním svobodám. Má napomáhat k vzájemnému porozumění, snášenlivosti a přátelství mezi všemi národy a skupinami rasovými i náboženskými, jakož i k rozvoji činnosti Organizace spojených národů pro zachování míru.

3. Rodiče mají přednostní právo volit druh vzdělání pro své děti.“ 23

        Z tohoto dokumentu je zřejmé, že je mezi pojmy povinné vzdělání a školní docházka rozdíl. Není zde uvedeno, kde má povinné vzdělání probíhat, zda ve škole či doma. Z deklarace také nevyplývá, zda má dítě učit odborník nebo např. rodič. Je zde uvedeno, že přednostní právo, kdo rozhoduje o vzdělání dítěte, mají rodiče.

        V dalším dokumentu Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod24 se v Dodatkovém protokolu, v článku 2 uvádí:

„Nikomu nesmí být odepřeno právo na vzdělání. Při výkonu jakýchkoli funkcí v oblasti výchovy a výuky, které stát vykonává, bude respektovat právo rodičů zajišťovat tuto výchovu a vzdělání ve schodě s jejich vlastním náboženským a filosofickým přesvědčením.“

        Evropská konvence o lidských právech v čl. 26 odst. 3 jasně uvádí: „Rodiče mají přednostní právo volit druh vzdělání pro své děti.“

        Tyto dokumenty zajišťují rodičům právo formovat světový názor a ovlivňovat způsob vzdělání svého dítěte.

        Na závěr teoretické části bych ráda citovala M. Vágnerovou: „…kombinace rodičovské lásky a disciplíny, fungující jako opora a výzva, propojení individuální citové vazby s tolerancí k individualitě a k vývojově přiměřenému odpoutávání.“ 25

23 Flegl, V.: Člověk a lidská práva: sbírka úmluv a deklarací. Praha: Spektrum, 1990, 206 s., s.23.

24 Chutná M., Jílek D.: Lidská práva v mezinárodních dokumentech. Brno: Masarykova univerzita, 1994,    

   334 s. ISBN 80-210-1005-3, s. 203.  

25 Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I.: dětství, dospívání. Praha: Karolinum, 2005, 467 s. ISBN 80-

    246-0956-8, s. 19.   

Document info
Document views209
Page views209
Page last viewedSat Dec 03 16:37:07 UTC 2016
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments