X hits on this document

313 views

0 shares

0 downloads

0 comments

39 / 94

        Už samotný kořen slova vypovídá o tom, že se jedná o dotaz tj. otázku. Otázky dělíme podle stupně otevřenosti na uzavřené, polouzavřené a otevřené.   

        Průvodní dopis je velmi důležitou součástí výzkumu.

        Dotazník můžeme zadávat tak, že osobně přineseme dotazník zvolené skupině lidí, formuláře rozdáme a počkáme na vyplnění. Druhá situace je podobná, jen s tím rozdílem, že nečekáme na vyplnění. Respondenti je zašlou nebo přinesou osobně. Třetí varianta je zasílání dotazníku poštou či e-mailem. V posledních dvou případech jsme závislí na odezvě respondenta.

        Gavora27 uvádí: Hypotéza je vědecký předpoklad. To znamená, že byla vyvozena z vědecké teorie – z toho, co je o daném problému teoreticky zpracováno. Dále může hypotéza vzniknout na základě osobní zkušenosti výzkumníka, jeho pozorování a  predikce.“

        Dále doporučuje tři základní vlastnosti pro stanovení hypotézy. Nazývá je „zlatá pravidla hypotézy“ 28:

1.

Hypotéza je tvrzení. Vyjadřuje se oznamovací větou. Na konci výzkumu musíme toto tvrzení přijmout (je to pravda) nebo vyvrátit (není to pravda)

2.

Hypotéza vyjadřuje vztah mezi dvěma proměnnými.

3.

Hypotéza se musí dát testovat (empiricky zkoumat). Její proměnné se musí dát měřit nebo kategorizovat

        Kazuistika – případová studie – jak uvádí J. Hendl29: „ V případové studii jde o detailní studium jednoho případu nebo několika málo případů. Zatímco ve statistickém šetření shromažďujeme relativně omezené množství dat od mnoha jedinců (nebo případů), v případové studii sbíráme velké množství dat od jednoho nebo několika málo jedinců.“

        Tento autor rozlišuje pět typů studií podle sledovaného případu:

1.

Osobní případová studie – jde o podrobný výzkum určitého aspektu u jedné osoby

27 Gavora, P.: Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000, 207 s. ISBN 80-85931-79-6, s. 50.

28 Gavora, P.: Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000, 207 s. ISBN 80-85931-79-6, s. 53.

29 Hendl, J.: Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, 407 s. ISBN 80-7367-

   040-2, s. 104-105.

Document info
Document views313
Page views313
Page last viewedFri Jan 20 02:18:23 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments