X hits on this document

357 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 94

2. Historie individuálního vzdělávání v dějinách  

   pedagogiky

        Individuální vzdělávání má delší tradici než vzdělávání ve školách. Z historického hlediska se každý jedinec musel naučit přežít ve společnosti a začlenit se do ní. Tento aspekt se odvíjel od toho, jak se měnila kultura a její vývoj, v níž tento jedinec žil.

        V období pravěku, starověku a středověku si lidé osvojovali umění lovu, řemesla či zemědělství. Potřebné vědomosti a dovednosti si osvojovali napodobováním chování ostatních členů společnosti, nikoli ve škole. Vzdělávání ve školách se dostávalo jen dětem ze zámožných rodin.

2.1. Počátky individuálního vzdělávání

        Existují důkazy o tom, že počátky individuální výchovy sahají už do období otrokářské společnosti, v zemích starého Východu. V zemích Přední Asie vzniklo ve 4. tisíciletí př. n. l. klínové písmo. V tomto období vzniklo v Egyptě písmo obrázkové a hieroglyfické. Rozvíjely se vědní obory – např. medicína, aritmetika, geometrie a astronomie. V období Staré říše egyptské vznikla v roce 2500 př. n. l. dvorská škola pro děti císařských představitelů. Výchovu řecko – římskou a posléze křesťanskou ovlivnila starořímská pedagogika, jejíž nejvyšší autoritou byl Jehova.

        V tomto období byl kladen větší důraz na výchovu individuální, než tomu tak bylo u starověkých národů. Absolutní autoritou v rodině byl otec, který současně učil své děti náboženství, historii, základům čtení, psaní, počítání, zpěvu a tanci. Výchova byla velmi přísná a byla rozdělena podle pohlaví. Synové se zpravidla vyučili otcovu řemeslu.

        Ve starověkém Řecku se lišila spartská výchova od výchovy aténské. Ve Spartě byl kladen důraz u dorostu na vojenskou přípravu a jedinci byli vedeni k vlastenectví, tělesné zdatnosti, otužilosti a úctě ke starším. Tato výchova byla jednostranná, řízená a závislá na státu. Pozornost byla také věnována výchově žen.

Aténská výchova se odlišovala od spartské tím, že byla v soukromých rukou a nezávislá na státu. Děti byly vychovávány od 7 let chůvami nebo učenými otroky. Vedli je k mravnosti a hlavní formou činnosti byla hra. Starší chlapci byli potom umísťováni ve

Document info
Document views357
Page views357
Page last viewedMon Jan 23 15:02:01 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments