X hits on this document

314 views

0 shares

0 downloads

0 comments

61 / 94

dopisu e-mailem. Byla jsem závislá na odpovědích respondentů. Přes tato úskalí se mi podařilo sesbírat data od 12 rodin z různých oblastí naší republiky, které jsou zapojeny v procesu individuálního vzdělávání.

        Jako druhou výzkumnou metodu jsem si zvolila kazuistiku –  případovou studii jedné rodiny, která už 7 let doma vzdělává své děti. Prostřednictvím strukturovaného rozhovoru jsem získala potřebná data ke zpracování.     

        Výzkumem byly zjištěny tyto hlavní motivy pro domácí vzdělávání: praktické, ideologické a pedagogické.

        Dospěla jsem na základě svého výzkumu k závěru, že ve mnou sledovaném vzorku je individuální vzdělávání v ČR  na dobré úrovni, vykazuje výborné výsledky a vychovává spokojené, rozvinuté jedince, kteří se dokáží bez problému zařadit do společnosti. Individuální vzdělávání si zaslouží být uznáváno jako jedna z řádných alternativ, jak kvalitně vzdělávat budoucí generace.

Resumé

         Bakalářská práce Škola doma pojednává o individuálním vzdělávání v ČR. Individuální vzdělávání – škola doma je v našem státě zákonem povolená alternativa vzdělávání na 1. stupni základní školy od 1. ledna 2005. Tato forma vzdělávání je možná na všech základních školách. K 30. červnu 2007 bylo doma vzděláváno 360 dětí po  celé České republice.

         Teoretická část bakalářské práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola vymezuje pojem individuálního vzdělávání. Ve druhé kapitole je popisován historický průběh individuálního vzdělávání v dějinách pedagogiky. Třetí kapitola je věnována individuálnímu vzdělávání ve světě. Rozebírá situaci domácího vzdělávání v USA a vybraných evropských zemích. Počátky a vznikem individuálního vzdělávání v ČR se zabývá čtvrtá kapitola. Popisuje reformu školství po roce 1989, realizaci a legislativu individuálního vzdělávání. Pátá kapitola objasňuje motivaci rodičů pro individuální vzdělávání. Poslední šestá kapitola teoretické části práce je věnována socializaci dítěte v oblasti individuálního vzdělávání, zajímá se o sociální aspekty domácího vzdělávání a popisuje, jak společnost nahlíží na tuto alternativu vzdělávání.

Document info
Document views314
Page views314
Page last viewedFri Jan 20 02:34:03 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments