X hits on this document

316 views

0 shares

0 downloads

0 comments

68 / 94

1.Pokusné ověřování bude zahájeno 1. září 2007 na pěti základních školách. Výuka v rámci ověřování bude probíhat v plném rozsahu (to znamená ve všech ročnících 2. stupně najednou, podle požadavků zákonných zástupců žáků) podle vzdělávacích programů (školních vzdělávacích programů) každé ze škol.

2.Monitoring individuálního vzdělávání na 2. stupni ZŠ bude probíhat podle předem stanoveného harmonogramu s přihlédnutím k podmínkám konkrétní školy (rodiny). Jakákoli změna harmonogramu musí být sdělena ministerstvu a Výzkumnému ústavu pedagogickému nejdéle 14 dnů před novým termínem (v případě posunu termínu dopředu), nebo 14 dnů před původním termínem (v případě posunu na pozdější termín).

3.K dosažení cílů pokusného ověřování bude využita celá škála výzkumných metod. Půjde především o:

3.1analýzu vzdělávacích dokumentů, školské dokumentace a prací žáků;

3.2dotazníkové šetření;

3.3pozorování;

3.4porovnávání výsledků žáků, směřujících k očekávaným výstupům školy;

3.5sběr a statistickou analýzu dat z projektu.

4.V průběhu sledování se bude zjišťovat:

4.1zda jsou dodržovány podmínky pokusného ověřování;

4.2zda vymezení jednotlivých práv a povinností odpovídá potřebám individuálního vzdělávání;

4.3vhodnost dokumentace o individuálním vzdělávání;

4.4které způsoby organizace a řízení vzdělávání, metody výuky a metody přezkoušení a hodnocení jsou nejvhodnější pro žáky s různými vzdělávacími potřebami a pro rodiny s různými předpoklady pro individuální vzdělávání;

4.5kolik žáků se zúčastňuje v jednotlivých ročnících 2. stupně základní školy individuálního vzdělávání;

Document info
Document views316
Page views316
Page last viewedFri Jan 20 02:43:27 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments