X hits on this document

354 views

0 shares

0 downloads

0 comments

73 / 94

2.3.3důvody pro individuální vzdělávání žáka;

2.3.4popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka;

2.3.5doklady osvědčující splnění požadovaného vzdělání osob, které budou žáka individuálně vzdělávat;

2.3.6seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice uvedené v § 27 odst. 1 školského zákona;

2.3.7další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka;

2.3.8vyjádření školského poradenského zařízení (podle § 116 školského zákona).

2.4Ředitel školy může zařazení žáka do pokusného ověřování povolit, pokud:

2.4.1jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání;

2.4.2jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky materiální a ochrany zdraví žáka;

2.4.3osoby, které budou žáka vzdělávat, získaly alespoň vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu - viz ustanovení  § 45 a §98 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších zákonů; o výjimkách v odůvodněných případech rozhodne ředitel školy.

2.5Ředitel školy uzavře se zákonným zástupcem žáka písemnou dohodu, jejíž součástí budou podmínky pokusného ověřování obsažené v tomto vyhlášení pokusného ověřování a stanoveny povinnosti a práva žáka, školy, zákonného zástupce žáka a osob, které budou žáka vzdělávat.

2.6Žák musí být po dobu, kdy je zařazen do pokusného ověřování, žákem školy, jejíž ředitel o zařazení žáka do pokusného ověřování rozhodl. Po dobu pokusného ověřování je žák zařazen do konkrétní třídy školy.

2.7Žák zařazený do pokusného ověřování se započítává do celkové kapacity školy, uvedené ve školském rejstříku. Započítává se i do počtu žáků ve třídě. Počet žáků ve třídách školy (včetně žáků v pokusném ověřování) musí splňovat limity stanovené vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb.

Document info
Document views354
Page views354
Page last viewedMon Jan 23 06:47:02 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments