X hits on this document

299 views

0 shares

0 downloads

0 comments

76 / 94

5.4Škola poskytuje žákovi učebnice a základní školní potřeby podle § 27 odst. 3 a 6 školského zákona, speciální učebnice a speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky podle § 16 odst. 7 školského zákona. Učebnice, potřeby a pomůcky uvedené v předchozí větě poskytuje škola žákovi v množství, druhu, typu a kvalitě, jako by mu poskytla, pokud by nebyl zařazen do pokusného ověřování.

5.5Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání:

5.5.1pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky materiální, personální a ochrany zdraví žáka,

5.5.2pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené tímto vyhlášením pokusného ověřování;

5.5.3pokud je celkový prospěch žáka na konci 1. nebo 2. pololetí příslušného školního roku hodnocen stupněm „neprospěl“;

5.5.4nelze-li žáka hodnotit způsobem uvedeným v těchto podmínkách, nebo

5.5.5na žádost zákonného zástupce žáka.

5.6V případě, že nastanou skutečnosti podmiňující zrušení individuálního vzdělávání (viz bod 5.5 s výjimkou bodů 5.5.3 a 5.5.5), informuje ředitel neprodleně prokazatelným způsobem zákonného zástupce žáka o možnosti zrušení individuálního vzdělávání. Pokud do 15 dnů ode dne, kdy byl zákonný zástupce informován, nebudou skutečnosti podmiňující zrušení individuálního vzdělávání odstraněny, ředitel školy individuální vzdělávání žáka zruší. V odůvodněných případech může ředitel školy tuto lhůtu prodloužit, nejdéle však o 15 dnů. Žák je povinen zahájit pravidelnou školní docházku první vyučovací den následující po zrušení individuálního vzdělávání.

5.7Na žádost zákonného zástupce žáka zruší ředitel školy individuální vzdělávání do 15 dnů od doručení žádosti. Žák je povinen zahájit pravidelnou školní docházku první vyučovací den následující po zrušení individuálního vzdělávání.

5.8 O zahájení a podmínkách pokusného ověřování informuje ředitel školy zřizovatele školy a příslušný inspektorát České školní inspekce.

Document info
Document views299
Page views299
Page last viewedTue Jan 17 21:42:12 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments