X hits on this document

295 views

0 shares

0 downloads

0 comments

77 / 94

5.9Individuálně vzdělávaní žáci v pokusném ověřování jsou vedeni v matrice školy a jsou uváděni v zahajovacím výkazu (v komentáři k výkazu je vysvětleno jejich zařazení do pokusného ověřování).

5.10Škola vyhodnotí průběh a výsledky pokusného ověřování v průběžných zprávách, jejichž strukturu a frekvenci zpracování stanoví Výzkumný ústav pedagogický.

5.11Školy informují pracovníky Výzkumného ústavu pedagogického o individuálním vzdělávání řízeném jejich školou při pravidelných návštěvách školy a do konce srpna příslušného školního roku zpracovávají souhrnnou zprávu za uplynulý školní rok (včetně upřesnění dat a harmonogramu ověřování pro další školní rok).

5.12Školy informují Výzkumný ústav pedagogický o harmonogramu zkoušek žáků na konci 1. a 2. pololetí, a to minimálně 1 měsíc před termínem první zkoušky v daném pololetí.

6.Další podmínky pokusného ověřování pro žáka, zákonného zástupce žáka a osoby vzdělávající žáka

6.1Za průběh a výsledky vzdělávání, zajištění dostatečných podmínek ke vzdělávání, zejména podmínek materiálních, personálních a ochrany zdraví žáka je zodpovědný zákonný zástupce žáka, a to bez ohledu na to, kdo a kolik osob žáka skutečně vzdělává.

6.2Zákonný zástupce žáka oznamuje škole změny ve skutečnostech, na jejichž základě bylo individuální vzdělávání žáka povoleno, zejm. změny v údajích podle odstavce 2.4 části E.

6.3Partnerem pro jednání se školou je zákonný zástupce žáka.

6.4Vzdělávání žáků zajišťuje zákonný zástupce žáka sám nebo prostřednictvím jiné osoby.

6.5Zákonný zástupce žáka zajišťuje (sám nebo prostřednictvím osoby vzdělávající žáka) vedení průběžných záznamů o časovém a obsahovém průběhu vzdělávání žáka a o výsledcích vzdělávání žáka. Dále vede záznamy o tom, kdo zajišťuje výuku jednotlivých předmětů (vzdělávacích

Document info
Document views295
Page views295
Page last viewedTue Jan 17 03:36:52 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments