X hits on this document

301 views

0 shares

0 downloads

0 comments

79 / 94

jednoho měsíce projednána za účasti zástupců škol, asociace, ministerstva, Výzkumného ústavu pedagogického a České školní inspekce.

7.5Výzkumný ústav pedagogický má podle harmonogramu ověřování povinnost navštěvovat školy a sledovat pololetní hodnocení žáků, případně konzultace zákonných zástupců se školou.

7.6Ministerstvo, Výzkumný ústav pedagogický, Česká školní inspekce, příp. zástupce školského poradenského zařízení, jsou oprávněni provést kontrolu dodržování těchto podmínek.

F.  Financování pokusného ověřování

1.Pro účely financování bude individuálně vzdělávaný žák považován za žáka školy a škola obdrží normativ v nezkrácené výši.

2.Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic a základních školních potřeb podle § 27 odst. 3 a 6 školského zákona, speciálních učebnic a speciálních didaktických a kompenzačních učebních pomůcek podle § 16 odst. 7 školského zákona a výdajů na činnost školy, do níž byl žák přijat k plnění povinné školní docházky.

3.Použití finančních prostředků ze státního rozpočtu se řídí školským zákonem. Není tedy možno je použít např. na odměňování zákonných zástupců žáků jako konzultantů.

4.Pokusné ověřování nezakládá nárok na zvýšení finančních prostředků přidělovaných škole ze státního rozpočtu.

5.Výzkumný ústav pedagogický zajišťuje na vlastní náklady výzkumnou činnost a ostatní náklady s ní spojené.

G.  Účinnost

Vyhlášení nabývá účinnosti dnem podpisu.

RNDr. Jindřich Kitzberger, v.r.

náměstek ministryně

Document info
Document views301
Page views301
Page last viewedWed Jan 18 04:51:23 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments