X hits on this document

352 views

0 shares

0 downloads

0 comments

8 / 94

umění. Dochází k zásadnímu obratu v oblasti výchovy a vzdělávání, který odsuzuje feudální způsob výchovy i systém středověkého školství. Je třeba zmínit pojem humanismus, který se promítal ve výchově a vzdělávání. Hlavní myšlenkou humanismu bylo osvobození lidské bytosti v oblasti školské i kulturní. Začaly se používat nové vyučovací metody, které přihlížejí k individualitě dítěte. Hlavním prvkem výuky byla názornost, která pomáhá dítěti aktivně se zapojit do tohoto procesu.

        Centrem renesance a humanismu se stala města Řím, Milán, Benátky a Florencie. Výchova šlechtického dorostu byla zaměřena na duchovní a tělesný rozvoj, na rozdíl od dětí z lidových vrstev, které byly zcela opomíjeny. Význačnou osobností italské pedagogiky byl VITTORINO RAMBOLDINI DA FELTRE (1378-1446). Byl nazýván otcem celého lidstva. Za základ výchovy považoval náboženskou morálku.Od roku 1424 vychovával syny mantovského vévody Gonzagy. Byl průkopníkem myšlenky školy v přírodě.

        Ve Francii byl významnou osobností spisovatel FRANCOIS RABELAIS (1494-1553), který byl také zastáncem humanistického myšlení o výchově, považoval výchovu jako přirozený proces, který klade důraz na morální kodex.. Zastával pravidlo volné výchovy. Ve své filozofii se vrací k přírodě a zakládá ji na poznávání optických a haptických zkušeností. Snaží se u svých svěřenců docílit ideálů svobodné všestranně rozvinuté osobnosti, která koná dobro a projevuje lásku ke svému bližnímu.

        Další osobností francouzského pedagogického myslitele, spisovatele a  humanistického filozofa je MICHEL EYQEM DE MONTAIGNE (1533-1592). Zastává názor, že výuka musí být přizpůsobena individuálním schopnostem a zvláštnostem žáka. Odmítá způsob pamětného učení. Podle něj má každé dítě svoje tempo a způsob práce, k čemuž je třeba přihlížet.  Propaguje myšlenku výuky pomocí hravého vyučování, což přispívá k všeobecnému a rozumovému vývoji žáka. Tvrdí, že nejvhodnější výchovou  pro dítě je výchova v rodinném prostředí, jejímž hlavním smyslem je výchova ducha a zdravý tělesný vývoj, kterého nelze dosáhnout ve školních třídách nebo v internátních školách. Na první místo ve výchově  vyzdvihuje morálku, svobodu  a pěstování samostatného úsudku, který má význam pro další sebevýchovu jedince. Stal se vzorem dalších osobností, které se zabývaly oblastí výchovy  a vzdělávání.

Document info
Document views352
Page views352
Page last viewedMon Jan 23 01:34:31 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments