X hits on this document

304 views

0 shares

0 downloads

0 comments

87 / 94

Na základě výsledku šetření ředitel školy rozhodne buď o zastavení řízení (pokud jsou podmínky dostatečné), nebo o zrušení povolení individuálního vzdělávání (pokud nejsou podmínky dostatečné). V odůvodněných případech se doporučuje určit zákonným zástupcům přiměřenou lhůtu k nápravě.

Při zjišťování podmínek šetřením na místě spolupracuje ředitel školy s orgány péče o dítě.

b) pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené tímto zákonem,

Jedná se např. o požadované vzdělání osoby, která žáka vzdělává, zajištění vhodných učebnic a učebních textů apod.

c) pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl,

Pojem „konec druhého pololetí“ je použit v obdobném kontextu jako v § 52 odst. 1 a 3 školského zákona a vztahuje se i na hodnocení v případném náhradním termínu nebo v opravné zkoušce.

d) nelze-li žáka hodnotit způsobem uvedeným v odstavcích 4 a 5, nebo

Toto ustanovení zahrnuje i případ, kdy žáka nelze hodnotit na konci 1. nebo 2. pololetí, a to ani v náhradním termínu podle odst. 5.

e) na žádost zákonného zástupce žáka.

Na žádost zákonného zástupce žáka zruší ředitel školy povolení individuální vzdělávání bez zbytečného odkladu (viz § 71 odst. 3 správního řádu).

(8) Ředitel školy rozhodne o zrušení individuálního vzdělávání žáka nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení a zároveň zařadí žáka do příslušného ročníku základní školy. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o zrušení individuálního vzdělávání žáka nemá odkladný účinek.

Žák zahajuje pravidelnou školní docházku první vyučovací den následující po zrušení individuálního vzdělávání.

Document info
Document views304
Page views304
Page last viewedWed Jan 18 10:55:59 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments