X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 10 / 115

359 views

0 shares

0 downloads

0 comments

10 / 115

Jednostranná statická záťaž a minimálna pohybová aktivita tela pri sedení sú často príčinou vzniku bolestí chrbta. Komplexná rehabilitácia odporúča striedanie rôznych polôh pri sedení. V poslednom období sa ako perspektívny terapeutický prístup ukazuje dynamizácia sedu. Predpokladá sa, že dynamizácia sedu pozitívne ovplyvňuje neuronálne riadenie a svalovo-skeletálnu zložku pohybového systému. V spolupráci s Odd. fyziatrie a rehabilitácie FNsP a ŠNOP v Bratislave sme testovali, či dynamizácia sedu pomocou sedenia na vzduchovom vankúši (PC vankúš fy ProKinesis) môže byť prevenciou bolestí chrbta u pacientov so sedavým zamestnaním.

Vyšetrenie pozostávalo zo subjektívneho pacientovho hodnotenia pocitu bolesti a z objektívneho klinického a posturografického vyšetrenia. Tieto vyšetrenia absolvoval každý pacient na začiatku liečebného procesu, na konci rehabilitácie a po mesiaci sedenia na PC vankúši. Posturografické vyšetrenie sme vykonali pomocou testovacej stoličky vyvinutej na ÚNPF SAV. V sede na laterálne nestabilnej podložke sme zaznamenávali oba stabilogramy. Subjekt sedel s očami zatvorenými na 10 cm hrubom molitane s hornými končatinami predpaženými, imitujúc písanie na počítači. Hodnotili sme plochu statokinezigramu (TA), ktorá charakterizuje stabilitu sedu a amplitúdu (Ax) a rýchlosť (Rx) bočných výchyliek tela, ktoré charakterizujú svalové úsilie, t.j. ergonómiu sedu.

Výsledky potvrdili pozitívny vplyv rehabilitácie a dynamizácie sedu u pacientov s bolesťou chrbta. Zlepšili sa subjektívne aj objektívne ukazovatele, tj. ústup bolesti po rehabilitácii, ako aj ústup bolesti po mesiaci sedenia na PC vankúši. Vyšetrenie posturálnej aktivity počas sedu na mäkkej podložke so zavretými očami poukázali na zlepšenie postúry v sede po rehabilitácii ako aj po dynamizácii sedu na PC vankúši (obr.1). Počas sedu s predpaženými hornými končatinami sme zistili významné zlepšenie postúry so znížením parametrov Ax, Rx a TA po mesačnej dynamizácii sedu na PC vankúši. Je dôležité poukázať na to, že dlhodobejšie sedenie na PC vankúši vyvolalo ďalšie zlepšenie postúry sedu voči situácii po rehabilitácii (obr.1). Z tohto pohľadu doporučujeme využívanie PC vankúša ako súčasť skutočne komplexnej, liečebnej a preventívne pôsobiacej rehabilitácie.

Obr. 1.   Zlepšenie posturálnej funkcie počas sedenia charakterizované zmenšením priemerných hodnôt posturografických parametrov po rehabilitácii a dynamizácii sedu.

Aplikátor:FNsP Bratislava, Mickiewiczova 13 (MUDr. K. Hornáček)

Špeciál. nemocnica ortopedickej protetiky Zahradnícka 42, Bratislava (MUDr. M. Čepíková)

Publikácia:Horňáček K, Adamcová N, Hlavačka F, Čepíková M. Dynamický sed zmierňuje bolesť a upravuje posturálnu funkciu u pacientov s funkčnou patológiou pohybového systému. Rehabilitácia, 42(1), 2005, 31-36.

Document info
Document views359
Page views359
Page last viewedWed Jan 18 13:22:59 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments