X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 14 / 115

355 views

0 shares

0 downloads

0 comments

14 / 115

3. Vedecký výstup (knižné publikácie sú uvedené v Prílohe 3).

PUBLIKAČNÁ, PREDNÁŠKOVÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ

Počet v r. 2005 a doplnky z r. 2004

1. Vedecké monografie * vydané doma

-

2. Vedecké monografie vydané v zahraničí

-

3. Knižné odborné publikácie vydané doma

-

4. Knižné odborné publikácie vydané v zahraničí

-

5. Kapitoly v publikáciách ad 1/

4

6.. Kapitoly v publikáciách ad 2/

-

7. Kapitoly v publikáciách ad 3/

-

8. Kapitoly v publikáciách ad 4/

-

9. Vedecké práce v časopisoch evidovaných

          a/ v Current Contents

          b/ v iných medzinárodných databázach

8

5

10. Vedecké práce v ostatných časopisoch

5

11. Vedecké práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD)

          a/ recenzovaných

          b/ nerecenzovaných

4

0

12. Vedecké práce v zborníkoch abstraktov

62

13. Recenzie vedeckých prác vo vedeckých časopisoch

-

14. Prednášky a vývesky na vedeckých podujatiach s min. 30% zahraničnou účasťou

92

15. Ostatné prednášky a vývesky

12

16. Vydávané periodiká evidované v Current Contents

0

17. Ostatné vydávané periodiká

0

18. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí

2

19. Vysokoškolské učebnice a učebné texty

0

20. Vedecké práce uverejnené na internete

          a/ v cudzom jazyku

          b/ v slovenčine

2

0

21. Preklady vedeckých a odborných textov

-

* Publikácia prináša nové vedecké poznatky, alebo sa opiera o  vedecké práce.

Document info
Document views355
Page views355
Page last viewedWed Jan 18 08:11:22 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments