X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 17 / 115

348 views

0 shares

0 downloads

0 comments

17 / 115

Údaje o doktorandskom štúdiu

Forma

Počet k 31.12.2005

Počet ukončených doktorantúr v r. 2005

Doktoranti

Ukončenie z dôvodov

celkový počet

z toho novoprija

úspešnou obhajobou

uplynutím času určeného na štúdium

neobhájením dizertačnej práce alebo neudelením vedeckej hodnosti

Rodinných, zdravotných a iných, resp. bez udania dôvodu

nevykonania odbornej skúšky

M

Ž

M

Ž

M

Ž

Denná

4

1

1

Externá

5

V rámci doktorandskej prípravy absolvovala externá doktorandka ÚNPF Mgr. Naďa Adamcová študijný pobyt  v oddelení anatómie a kineziológie Univerzity  of Waterloo v Kanade. Zúčastnila sa 5 týždňovej Medzinárodnej letnej školy pre mladých vedeckých pracovníkov: „Kineziológia – posturálne a neurálne riadenie motoriky človeka“, ktorý viedol Prof. J. F. Frank. Kurz bol zameraný na problematiku z oblasti propriocepcie, organizácie pohybu, spinálnych reflexov, vestibulárneho systému, bazálnych ganglií a mozočka.

V laboratóriu neuromotorického výskumu naštudovala spôsoby stabilometrického záznamu postoja, kinematiky tela a EMG aktivitu svalov dolnej končatiny pri rôznej zrakovej stimulácii a postoji v rôznych výškach 0.4m a 2m nad podlahou. Cieľom merania bolo zistiť ako postoj na vyššie položenej plošine vplýva na udržiavanie rovnováhy človeka počas zrakovej stimulácie.

Po spracovaní získaných  údajov na ÚNPF SAV  budú tieto súčasťou dizertačnej práce doktorandky a  základom spoločnej publikácie.

Zmena formy doktorandského štúdia

Počet

Preradenie z dennej formy na externú

0

Preradenie z externej formy na dennú

0

Prehľad údajov o doktorandoch, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou

Document info
Document views348
Page views348
Page last viewedTue Jan 17 22:05:42 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments