X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 18 / 115

375 views

0 shares

0 downloads

0 comments

18 / 115

Meno doktoranda

Forma DŠ

Deň,mesiac, rok nástupu na DŠ

Deň,mesiac, rok obhajoby

Číslo a názov vedného odboru

Meno a organizácia školiteľa

Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť

Mgr. Martina Cebová, PhD.

ID

01.10.2001

22.04.2005

  7-1-3 normálna a patolog. fyziológia

ÚNPF SAV  MUDr. V. Smieško, CSc.

LFUK Bratislava

Údaje o pedagogickej činnosti

PEDAGOGICKÁ

Prednášky

Cvičenia *

ČINNOSŤ

doma

v zahraničí

doma

v zahraničí

Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení**

4

1

5

0

Celkový počet hodín v r. 2005

125

3

64

0

*  vrátane seminárov, terénnych cvičení a preddiplomovej praxe

**  – neuvádzať pracovníkov, ktorí sú na dlhodobých stážach na univerzitách

Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry a vysokej školy je uvedený v Prílohe č. 4.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti diplomových prác:

I.Bernátová, J.Török 2x, J.Pavlásek, F.Hlavačka 3x,  F.Jagla, O.Pecháňová    6

Počet vedených alebo konzultovaných diplomových prác: nasledovných študentov :

Kopincová, Bc.J.Hodosy, Bc.A.Zemančíková, M.Vaľko, S.Gajdošová, D.Abrahámová, M.Bušniak, E.Bosíková, M.Sládková    9

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.) :

O.Pecháňová 3x , I.Bernátová  2x, J. Török, F.Hlavačka,  F.Jagla,                5

Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác:    8

Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce: J.Török 3x, V.Smieško, V.Szathmáry 2x, F.Hlavačka,  F.Jagla, M.Jergelová                6

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby doktorandských dizertačných prác:MUDr.V.Smieško,CSc., doc.MUDr.J.Pavlásek, DrSc.                        2

Document info
Document views375
Page views375
Page last viewedThu Jan 19 13:15:45 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments