X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 19 / 115

330 views

0 shares

0 downloads

0 comments

19 / 115

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby doktorských dizertačných prác:  doc. MUDr.J.Pavlásek, DrSc.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách :  MUDr. E.Kellerová, DrSc.1

Menný prehľad pracovníkov, ktorí boli menovaní do spoločných odborových komisií pre doktorandské štúdium :

Doc. MUDr.J. Török, CSc. : Spoločná odborová komisia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia doktorandského študia na Lekárskej fakulte UK

RNDr. O.Pecháňová, CSc :  Spoločná  odborová komisia v študijnom odbore biochémia doktorandského študia na Lekárskej fakulte UK

RNDr. O.Pecháňová, CSc: Spoločná odborová komisia v študijnom odbore fyziológia živočíchov doktorandského študia na Prírodovedeckej fakulte UK

Členstvo v skúšobnej komisii pre štátne skúšky magisterského stupňa v študijnom odbore biológia, špecializácia živočíšna fyziológia a etológia (PFUK)

MUDr.J. Tőrők, CSc.

Menný prehľad pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia vedeckých rád fakúlt a univerzít.   0

Menný prehľad pracovníkov, ktorí získali vyššiu vedeckú, pedagogickú hodnosť alebo vyšší kvalifikačný stupeň (s uvedením hodnosti/stupňa).

Mgr. Martina Cebová, ID :

na základe  úspešnej obhajoby  (22.4.2005)  dizertačnej práce z odboru normálna a patologická fyziológia  na tému

„Geometria cievnej steny prívodných artérií u Wistar a spontánne hypertenzných potkanov počas ontogenetického vývoja“

udelila  dizertantke Vedecká rada LFUK Bratislava na svojom zasadaní dňa 20. mája 2005 vedecko-akademickú hodnosť „philosophiae doctor“.

Zoznam spoločných pracovísk SAV s vysokými školami a inými inštitúciami s uvedením stručných výsledkov spolupráce

Dňa 16.8.2005 bola podpísaná Dohoda o spolupráci medzi ÚNPF SAV a LF UK v Bratislave. Na spolupráci sa aktívne podieľa Oddelenie kardiovaskulárnej fyziológie, Oddelenie fyziológie mozgu a Oddelenie biokybernetiky UNPF SAV s pracovníkmi Ústavu patologickej fyziológie,  Ústavu fyziológie, Ústavu patológie, Ústavu lekárskej biochémie, II. Neurologickej kliniky  LF UK v rámci spoločných grantov VEGA a APVV.

Medzi najvýznamnejšie výsledky spolupráce patrí:

Document info
Document views330
Page views330
Page last viewedMon Jan 16 11:37:03 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments