X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 30 / 115

418 views

0 shares

0 downloads

0 comments

30 / 115

Ako bolo uvedené v kapitole III.Vedecká výchova a pedagogická činnosť, ÚNPF SAV má uzatvorenú zmluvu o spolupráci s LFUK, v rámci ktorej spolupracuje s viacerými ústavmi a klinickými pracoviskami LFUK. Výsledky spolupráce sú priebežne publikované vo významných vedeckých časopisoch (Príloha 3).

Prehľad spolupracujúcich vysokých škôl (fakúlt) a výsledky spolupráce.

Partnerské pracovisko: II. Otorinolaryngologická klinika LFUK, NsP Ružinov, Bratislava

Téma :                          Stabilometria pacientov s vestibulárnym syndrómom

Riešitelia :   Ing. F. Hlavačka

              MUDr. I. Šramková

              MUDr. O. Dzurková

Vykonali sme stabilometrické sledovanie pacientov s periférnou poruchou vestibulárneho aparátu pred a po habituačnom pohybovom tréningu. Cieľom pohybových cvičení bolo posilniť priebeh vestibulárnej kompenzácie. Výsledky ukázali, že pacienti po vykonaní habituačného tréningu vykazovali lepšie parametre stabilometrického testu najmä v záťažovej stituácii postoja na mäkkej podložke.

Partnerské pracovisko:  II. Neurologická klinika LFUK, FN Kramáre

Téma:                             Elektrofyziologické koreláty u pacientov s panickou poruchou

Riešitelia:      Prof.MUDr.P.Kukumberg.CSc.

   MUDr.F.Jagla, CSc.

   MUDr.M.Jergelová,CSc.

   MUDr.I.Riečanský,PhD

   Bc. Eva Bosíková

Spracúvali sa EOG záznamy skupiny pacientov s panickou poruchou a pripravujú sa pre publikovanie a pre použitie časti výsledkov v diplomovej práci.

Partnerské pracovisko:     Psychiatrická klinika SZU, NsP Ružinov

Téma:                               Zrakovo-okohybné integrácie pri schizofrénii

Document info
Document views418
Page views418
Page last viewedMon Jan 23 14:45:34 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments