X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 36 / 115

373 views

0 shares

0 downloads

0 comments

36 / 115

- 3 medziústavné semináre z oblasti modelovania, merania a vyhodnocovania elektrického poľa srdca, za účasti poslucháčov z ÚNPF SAV, ÚM SAV, ÚKVaCCh  MZd a LF UK, na témy:

32. kongres Medzinárodnej elektrokardiologickej spoločnosti, 2.-4.

jún 2005, Gdaňsk, Poľsko. Referujúci: RNDr. V. Szathmáry, CSc., MUDr. Lj. Bachárová, CSc., Ing. M. Tyšler, CSc., Ing. E. Hebláková.

Titomir, L.I. (Moskva): Nové metódy hodnotenia a diagnostickej interpretácie merateľných parametrov elektrickej aktivácie srdcových predsiení a komôr. Bratislava, 26. 10. 2005

Baum , O.V. (Puščino):  Моделирование электрической активности разных состояний сердца. (Modelovanie elektrickej aktivity rôznych stavov srdca), ÚNPF SAV, Bratislava, 22. 11. 2005

- cyklus 5 seminárov s účasťou aj mimoústavných poslucháčov, s prednáškami

RNDr. Pead.Dr. S Katinu PhD., na tému:

Testovanie hypotéz v biomedicínskych štúdiách 2.

- 2 medziústavné semináre v spolupráci s NO klubom

MUDr. J. Zicha, DrSc. (Praha):  Ca ľ+ - závislá vazokonstrikcia v         hypertenzii ako dôsledok zmien vazoaktívnej rovnováhy, Bratislava, 23.11.2005

MUDr. J. Zicha, DrSc. (Praha): Poruchy ionového transportu v   hypertenzii ako dôsledok zmien vazoaktívnej rovnováhy, Bratislabva, 7.12.2005

V dňoch 24. a 25. 11. 2005 usporiadal ÚNPF SAV v KC SAV v Smoleniciach, za účasti všetkých členov akademickej obce, seminár - vnútroústavnú oponentúru 4 projektov z oblasti kardiovaskulárnej fyziológie:

1.   Morfologické a funkčné zmeny v  prívodných artériach vyvolané hypertenziou (zodp.rieš. RNDr.F.Kristek,CSc.);

2. Endotelová dysfunkcia v hypertenzii a jej ovplyvnenie endogénnymi vazoaktívnymi   látkami (zodp.rieš. doc.MUDr.J.Török,CSc.)

3. Interakcia oxidu dusnatého a voľných kyslíkových radikálov v experimentálnej hypertenzii: uloha endotelu (zodp.rieš. RNDr.O.Pecháňová,CSc.)

4. Elektrokardiologické ukazovatele arytmogénnych oblastí v srdcových komorách určených  na základe modelovej štúdie (zodp.rieš. RNDr.V.Szathmáry,CSc.).

Document info
Document views373
Page views373
Page last viewedThu Jan 19 04:50:50 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments