X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 40 / 115

400 views

0 shares

0 downloads

0 comments

40 / 115

Výdavky RO SAV

v tis. Sk

Kategória

Posledný

upravený

rozpočet r. 2005

Čerpanie

k 31.12.2005

celkom

z toho:

z rozpočtu

z mimoroz.

zdrojov

Výdavky celkom

15584

15753

15526

227

z toho:

- kapitálové výdavky

200

257

200

57

- bežné výdavky

15384

15496

15326

170

  z toho:

  - mzdové výdavky

8562

8562

8562

0

  - odvody do poisťovní a NÚP    

3102

3065

3065

0

  - tovary a ďalšie služby

3182

3332

3162

170

  z toho:

výdavky na projekty                           (VEGA, APVT, ŠO, ŠPVV, MVTP, ESF )

1997

1976

1976

0

- bežné transfery        jednotlivcom

7

6

6

0

- transfery na vedeckú výchovu

531

531

531

0

Príjmy RO SAV

v tis. Sk

Kategória

Posledný upravený

rozpočet r. 2005

Plnenie

k 31.12.2005

Príjmy celkom:

537

495

z toho:

rozpočtované príjmy (účet 19)

310

268

z toho:

- príjmy za nájomné

310

268

mimorozpočtové príjmy (účet 780)

227

227

XI. Nadácie a fondy pri pracovisku

Document info
Document views400
Page views400
Page last viewedSat Jan 21 15:24:57 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments