X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 47 / 115

424 views

0 shares

0 downloads

0 comments

47 / 115

a) projekty VEGA

Názov projektu: Vplyv vestibulárnej a somatosenzorickej aferentácie na funkciu rovnováhy.

(Influence of vestibular and somatosensory afferentation on balance control)

Zodpovedný riešiteľ:Ing. František Hlavačka, CSc.

Doba riešenia :01/2004 – 12/2006

Evidenčné číslo

projektu:2/4070/25 VEGA

Spoluriešiteľské II. ORL Klinika, LFUK, Bratislava

organizácie:Neurological Science Intitute of OHSU, Beverton, USA

Pridelené financie:85 000.- Sk

Narušenie somatosenzorického vstupu postojom na nestabilnom, poddajnom povrchu sa ukázalo ako vhodný test funkcie rovnováhy. Zistili sme, že stabilometrické údaje charakterizujúce stav funkcie rovnováhy sa u zdravých subjektov a pacientov s hypofunkciou vestibulárneho aparátu odlišovali najmä pri postoji na molitanovej platni so zatvorenými očami. V tejto situácii je váha informácie z vestibulárneho aparátu najdôležitejšia a jej deficit spôsobil nárast hodnôt stabilometrických parametrov nad normatívny rozsah. Získané údaje ukázali, že okrem veku subjektu vplýva na zhoršenie stability postoja aj jeho funkčná kapacita pre funkciu rovnováhy, ktorú sme indikovali pre somatosenzorickú väzbu pomocou posturálnej odpovede na vibráciu svalov lýtka.

Stabilometrické testy rovnováhy postoja pacientov s deficitom vestibulárneho aparátu vykonané pred a po vestibulárnom tréningu a habituácii poskytli údaje o vzťahu klinického hodnotenia vestibulárnej poruchy a stabilometrického hodnotenia. Získali sme údaje pre výber vhodných stabilometrických parametrov charakterizujúcich deficit vestibulo-posturálnej funkcie.

Výsledky posturografického vyšetrenia pri sedení poukázali na pozitívny vplyv rehabilitácie a dynamizácie sedu u pacientov s bolesťou chrbta. Prejavilo sa to v zlepšovaní subjektívnych aj objektívnych ukazovateľov. Vyšetrenie posturálnej aktivity počas sedu na mäkkej podložke so zavretými očami poukázali na zlepšenie postúry v sede po rehabilitácii ako aj po dynamizácii sedu na PC vankúši naplnenom vzduchom. Významné zníženie hodnôt posturografických parametrov nastalo najmä vplyvom dynamizácie sedu po rehabilitácii. Využívanie PC vankúša možno považovať za súčasť skutočne komplexnej, liečebne a preventívne pôsobiacej rehabilitácie porúch sedenia.

V rámci spolupráce s NSI v Bevertone sme analyzovali posturálne odpovede pacientov s obojstranným vestibulárnym deficitom pri zatvorených očiach pri náklonoch podložky s rýchlosťou náklonu 2°/s a 4°/s. Na základe výsledkov sme vytvorili matematický model systému riadenia postoja na nakláňajúcej sa rovine. Výsledky ukázali, že vestibulárna informácia je nenahraditeľná pri postoji na nestabilnej podložke v podmienkach zníženej viditeľnosti okolia.

Publikácie

Document info
Document views424
Page views424
Page last viewedMon Jan 23 21:26:45 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments