X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 48 / 115

345 views

0 shares

0 downloads

0 comments

48 / 115

HORŇÁČEK, K. - ADAMCOVÁ, N. - HLAVAČKA, F. - ČEPÍKOVÁ, M. Dynamický sed zmierňuje bolesť a upravuje posturálnu funkciu u pacientov s funkčnou patológiou pohybového systému. In Rehabilitácia, vol.42 (1), 2005, p 31-36.

HLAVAČKA, F. - HORAK, FB. Modelling of human balance control with somatosensory deficit in lower leg. In Proceedings Measurement 2005, 15-19 May 2005, Smolenice, Slovakia, p.287-290. Ed.:I.Frollo, M.Tyšler, V.Juraš, Published by: Institute of Mesurement Science SAS, Bratislava. ISBN 80-967402-8-8

Abstrakty v prílohe č.3

Názov projektu:         Interakcia stresu a genetických faktorov v etiológii vysokého     krvného tlaku a porúch správania: úloha oxidu dusnatého.

(The interaction of stress and genetic factors in the etiology of high blood pressure and behavioral failure: the role of nitric oxide)

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Iveta Bernátová, CSc.

Evidenčné číslo

projektu: 2/4156/25 VEGA

Doba riešenia:  01/2004 – 12/2006

Spoluriešiteľské         SR:  UVS SAV, ÚEF SAV, Ústav patologickej anatómie LF UK,

organizácie: Katedra farmakológie a toxikológie FaF  UK)

USA: Department of Pharmacology and Toxicology, Wright State

University, Ohio

Pridelené financie: 78 000 Sk

Cieľom projektu je sledovať zmeny v mechanizme regulácie krvného tlaku u potkanov s rôznou genetickou predispozíciou k hypertenzii po vystavení  sociálnemu stresu,  nízkej dávke L-NAME a ich kombinácie. Zistili sme, že krvný tlak (KT) sa postupne zvyšuje u BHR (s normotenznou matkou) a  po 6. týždni je signifikantne zvýšený v porovnaní s počiatočnou hodnotou iba u BHR. Po uplynutí stresu sme hodnotili vplyv crowdingu na srdce a cievne riečisko na úrovni metabolických, funkčných a štruktúrnych zmien. Zmeny vo funkcii cievnej steny femorálnej artérie záviseli od dĺžky stresu a od genotypu potkana. Po 6. týždňoch bola pozorovaná znížená vazodilatácia aj vazokonstrikcia u BHR  aj W potkanov. Zistili sme, že crowding vedie k hypertrofii ľavej komory a nadobličky iba u BHR. Analýza porúch rytmu ukázala zvýšený výskyt porúch srdcového rytmu u sBHR ale hlavne u SHR.  Stres viedol k zvýšenej incidencii porúch rytmu u Wistar a sBHR a paradoxne k poklesu u SHR. Stres mal vplyv aj na ultraštruktúru srdca a ciev:  v myocytoch sme  pozorovali zvýšenú frekvenciu poškodených mitochondrií, vakuol a zmeny v T-systéme. Niektoré myocyty a k nim priľahlé kapiláry vykazovali markery hypertrofie. V aorte sme pozorovali vážne poškodenie endotelu: edematózne endotelové bunky, zvýšený počet vakuol, lyzozomov a Weibel-Paladeho teliesok. V správaní sme zistili, že BHR a SHR potkany sú aktívnejšie v teste v otvorenom poli  ako W a že stres spôsobil spomalenú habituáciu v otvorenom poli   u BHR potkanov.

Akútne aj dlhodobé podávanie L-NAME viedlo k zmenám vo funkcii cievnej steny, pričom BHR potkany boli najrezistentnejšie voči akútnej aj chronickej inhibícii NO syntázy.

Document info
Document views345
Page views345
Page last viewedTue Jan 17 13:33:02 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments