X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 49 / 115

392 views

0 shares

0 downloads

0 comments

49 / 115

V rámci spolupráce s WSU, Dayton, Ohio,  sme modifikovali metódu stanovenia katecholamínov v plazme myší tak, aby bola použiteľná pre malé objemy plazmy (cca 50 ul) a porovnali sme vplyv rôznych metód usmrtenia myší na hladiny stresových hormónov v plazme. Vyšetrili sme aj vplyv stresu a blokády acetylcholínesterázy na štruktúru kardiovaskulárneho systému u myší.      

Publikácie:

Bernatova, I., -  Csizmadiova, Z. Effect of chronic social stress on nitric oxide synthesis and vascular function in rats with family history of hypertension. In Life Sciences, in press, Epub ahead of print

Lucot, J.B., - Jackson, N., - Bernatova,  I., - Morris, M.  Measurement of plasma catecholamines in small samples from mice. In Journal of  Pharmacological and  Toxicological Methods. Vol. 52, no. 2 (2005), p.901-907.

Abstrakty v prílohe č.3

Názov projektu: Endotelová dysfunkcia v hypertenzii a jej ovplyvnenie endogénnymi vazoaktívnymi látkami.

Endothelial dysfunction in hypertension and its influencing by endogenous vasoactive substances.

Zodp. riešiteľ: Doc. MUDr. J.Török, CSc.

Doba riešenia: 01/2003 - 12/2005

Registračné číslo: 2/3166/25 VEGA

Pridelené financie: 84 000 Sk

Zistili sme, že melatonín môže ovplyvňovať cievny tonus okrem priameho pôsobenia na hladkú svalovinu ciev aj tým, že ovplyvňuje reakcie vyvolané stimuláciou nervových zakončení v stene ciev. Predradené podanie melatonínu do inkubačného roztoku malo za následok inhibíciu kontraktilných odpovedí vyvolaných elektrickým dráždením perivaskulárnych nervov izolovaných pľúcnych  a mezenterických artérií. Inhibičné pôsobenie melatonínu na neurogénne kontrakcie bolo kvantitatívne podobné s inhibíciou kontrakcií týchto artérií vyvolaných exogénnymi vazoaktívnymi látkami. Toto poukazuje na to, že melatonínom vyvolaný inhibičný efekt je pravdepodobne realizovaný postsynapticky.

     U potkanov s NO-deficitnou hypertenziou, vyvolanou inhibíciou syntázy oxidu dusnatého NO, sme sledovali vplyv dlhodobého 5-týždňového podávania melatonínu na kardiovaskulárne funkcie. Súčasné podávanie melatonínu s inhibítorom NO syntázy malo za následok zmenšenie vzostupu systolického tlaku krvi, zmenšenie hypertrofie myokardu a zlepšenie endotelovej funkcie charakterizovanej zväčšením acetylcholínom vyvolanej relaxácie veľkých artérií. Benifičný účinok melatonínu na zlepšenie endotelovej funkcie artérií možno vysvetliť jeho pôsobením na endotelovú aktivitu NO.

     Pri štúdiu vplyvu endotelínov na reaktivitu nízkotlakového a vysokotlakového riečiska normotenzných a hypertenzných potkanov sa zistila značná heterogenita. Na rozdiel od hrudnej aorty (vysokotlakové riečisko) boli cievne odpovede pľúcnej artérie (nízkotlakové riečisko) normotenzných potkanov senzitívne voči modulačným účinkom endotelínov,

Document info
Document views392
Page views392
Page last viewedFri Jan 20 16:38:37 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments