X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 50 / 115

339 views

0 shares

0 downloads

0 comments

50 / 115

ktoré smerovali k zvýšeniu cievneho tonusu. V pľúcnej artérii hypertenzných potkanov mal modulačný účinok endotelínov opačný efekt - viedol k zníženiu cievneho tonusu, v hrudnej aorte naopak, k zvýšeniu. Cievne odpovede pľúcnej artérie, ktoré boli senzitívnejšie na tonus-zvyšujúci účinok endotelínov v normotenzných podmienkach, prejavili teda adaptačnú schopnosť v súvislosti s týmto účinkom v stave hypertenzie.

Publikácie:

TÖRÖK, J. - LÍŠKOVÁ, S. - KRISTOVÁ, V. Effect of melatonin on neurogenic control of vascular tone. In Homeostasis. Vol. 43, no.4, 2005, p.184-187.

Abstrakty v prílohe č.3

Názov projektu:Morfologické a funkčné zmeny v prívodných artériách vyvolané hypertenziou.

                                   (Morphological and functional alterations evoked by hypertension)

Zodp. riešiteľ:             RNDr. František Kristek, CSc.

Doba riešenia:             01/2003 – 12/2005

Evidenčné číslo

projektu:                       2/2145/25 VEGA

Pridelené financie:       139 000 Sk

Zistili sme dysproporcie medzi spontánne hypertenznými (SHR) a hypertriglyceridemickými  potkanmi vo vývoji tlaku krvi a vo vývoji zmien v geometrii prívodných artérii. Zmeny v tlaku krvi neboli priamo úmerné zmenám v geometri oboch artérií. Zo získaných výsledkov predpokladáme, že tlak krvi nie je hlavným stimulom vzniku zmien počas ontogenetického vývoja SHR a HTG.

Dlhodobé podávanie NO donorov SHR od prehypertenznej periódy ontogenetického vývoja nemalo efekt na tlak krvi, ale v protiklade k tomu, čo sme pozorovali u dospelých SHR, sme zistili preventívny účinok proti hypertrofii srdca a zväčšenú hypertrofiu cievnej steny vo veľkých prívodných artériách.

Zistili sme zväčšenie systémovej hypotenzívnej odpovede na ACh a BK a zníženie relaxačnej odpovede remodelovanej artérie iliaca ako u NO deficitnej hypertenzie tak u SHR, a to i napriek rozdielnym patogenetickým mechanizmom.

Publikácie:

GEROVÁ, M. - KRISTEK, F. - ČAČÁNYIOVÁ, S. - CEBOVÁ, M. Acetylcholine and bradykinin enhance hypotension and affect the function of remodelled conduit arteries in SHR and SHR treated with nitric oxide donors. In Brazilian Journal of Medical and Biological Research. Vol. 38, 2005, p.959-966. 0,824 - IF2004

Abstrakty v prílohe č.3

Názov projektu:Elektrokardiologické ukazovatele arytmogénnych oblastí v srdcových komorách určené na základe modelovej štúdie.

Document info
Document views339
Page views339
Page last viewedTue Jan 17 03:28:23 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments