X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 51 / 115

436 views

0 shares

0 downloads

0 comments

51 / 115

(Model based electrocardiological markers of arhythmogenic zones in cardiac ventricles.)

Zodp.riešiteľ: RNDr. Vavrinec Szathmáry, CSc.

Doba riešenia:01/2003 - 12/2005

Evidenčné číslo

projektu: 2 / 3203 / 25 VEGA

Priedelené financie:     91 000 Sk

Modelová analýza kardioelektrického poľa. Pre interpretáciu výsledkov, získaných len na samotnom modeli srdca, sme uskutočnili analýzu vzájomného vzťahu medzi dvomi dipólovými reprezentáciami aktivácie srdca – medzi výsledným srdcovým vektorom a vektorkardio-grafickým vektorom (Frankovho zvodového systému) získaným na kombinovanom modeli elektricky nehomogénneho hrudníka s inkorporovaným modelom srdcových komôr. Výsledky ukázali na dobrú zhodu medzi oboma vektorovými reprezentáciami (koef. korelácie pre jednotlivé ortogonálne zložky boli v intervale medzi 0.96 – 0.99). Štandardná chyba určenia pre depolarizáciu a repolarizáciu komôr bola menšia ako 5 %.

Vytvorili sme počítačový model segmentu myokardu, napísaný v programovacom jazyku DELPHI, ktorý umožňuje simulovať normálnu variabilitu a rôzne patologické zmeny elektrofyziologických parametrov elementov vytvárajúcich model.

           V  klinicko-fyziologickej časti zameranej na sledovanie fyziologickej variability, vzťahov a reaktívnych zmien parametrov depolarizácie a repolarizácie srdca, krvného tlaku a vybraných somatometrických ukazovateľov, sme

-

ukázali odlišnosti komorovej repolarizácie u žien v reprodukčnom veku v porovnaní s mužmi nielen v zmysle nižších amplitúd  repolarizačných parametrov, ale aj  vo veľkosti ich reaktívnych zmien a v rozdielnej  závislosti na srdcovej frekvencii a krvnom tlaku, čo poukazuje na pravdepodobne rozdielnu úroveň neuro-humorálnych regulačných vplyvov na komorový myokard u mužov a žien;  

- na základe analýzy vybraných VKG parametrov zdravej populácie ukázali, že odchýlky od priemernej hodnoty veľkosti maximálneho priestorového vektora depolarizácie komôr (Pmax) spôsobené telesnou konštitúciou dosahujú až 58%, pričom sa nepreukázal významný vplyv veku na tento parameter. Podiel telesnej konštitúcie na variabilite orientácie integrálnych vektorov P je nižší (10%), avšak štatisticky významný;

- v predbežných pokusoch preverili vlastný postup spracovania a následného hodnotenia povrchových potenciálových máp, zaznamenaných systémom CARDIAG 128.1 na našom oddelení. Digitálna forma povrchových potenciálových máp srdca ( získaná v rámci spolupráce s Ústavom prenosu informácii RAV, Moskva) umožňuje prezentáciu meraní pomocou sieťových diagramov, výpočet rozdielových máp, aplikáciu štatistických metód na hodnotenie ich odchýlok, vyvolaných rôznymi fyziologickými situáciami a podnetmi.

Výsledky aplikačného typu :

Štatistická analýza kategoriálnych dát, kardiologických vyšetrení a ich vzťahov ku vekovým skupinám a pohlaviu (Fakultná NsP Bratislava – pracovisko Podunajské Biskupice, spolupráca s MUDr. Mikušom a Doc.MUDr. S. Filipovou, CSc).

Analýza kvázi-periodických časových radov zvlášť systolického a diastolického krvného tlaku a pulzovej frekvencie,  vyhodnotenie periodogramov a normovaných kumulatívnych periodogramov sa využije pre diagnostickú klasifikáciu databázy záznamov

Document info
Document views436
Page views436
Page last viewedTue Jan 24 17:19:35 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments