X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 52 / 115

414 views

0 shares

0 downloads

0 comments

52 / 115

24 hodinového monitorovania krvného tlaku u detí  (Detské kardiocentrum, Bratislava – Kramáre, MUDr. Šoltésová)

Publikácie:

TYŠLER, M. – TURZOVÁ, M. – TIŇOVÁ, M. – ŠVEHLÍKOVÁ, J. – HEBLÁKOVÁ, E. SZATHMÁRY, V. – FILIPOVÁ, S. Use of body surface potential maps for model-based assessment of local pathological changes in the heart. In Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences. Vol.53, no.3 (2005), p. 207-215.

Abstrakty v prílohe č.3

Názov projektu:Simulácia kódovania a spracovania informácií v neurónových sieťach.

(Simulation of coding and processing of information in neuronal networks)

Zodpovedný riešiteľ Doc. MUDr. Juraj Pavlásek, DrSc.

Doba riešenia 01/2004-12/2006

Evidenčné číslo: 2/4023/25 VEGA

Pridelené financie:      127 000 Sk

V simulačných experimentoch s modelom jastap (1) bola testovaná hypotéza, či aktivitou spôsobené, krátkotrvajúce - plastické zmeny synaptickej váhy môžu spôsobiť, že synapsa je schopná plniť úlohu frekvenčného filtra. Výsledky potvrdili, že pomocou tohto synaptického mechanizmu neurón môže detekovať konkrétne časové intervaly medzi akčnými potenciálmi (AP) a správať sa ako frekvenčne „naladená“ jednotka. Tento koncepčný predpoklad je významný z pohľadu „výpočtových“ možností, ktoré neuróny uplatňujú pri spracovaní informácie. Jedná sa najmä o : 1) Smerovanie – adresovanie prúdov AP v neurónových sieťach, čo znamená dynamické priraďovanie konkrétnych cieľových lokalít k informáciam kódovaným špecifickými časovými vzorcami. 2) Uvedený mechanizmus môže slúžiť ako jeden z funkčných princípov senzoricko-motorickej integrácie pri určovaní vzťahu medzi vstupným vzorcom aktivity (typ senzorickej informácie) a časovo-priestorovým vzorcom výstupnej aktivity (behaviorálne prejavy).  

Pomocou počítačového programu vyvinutého na ONF bola u experimentálnych osôb analyzovaná schopnosť diferencovať sluchové podnety v podobe dvoch súčasne aplikovaných sérií krátkych zvukových pulzov (pre pravé a ľavé ucho) s  Poissonovou distribúciou medzipulzových intervalov (MI) a rozdielnou priemernou dĺžkou (PDMI 20, 30 a 50 ms) pre ľavú a pravú stranu (dichotické načúvanie). Subjekty mali verbálne identifikovať sériu s kratšou PDMI. Lepšie rozlišovanie subjekty dosahovali v prípade porovnávania sérií s kratšími PDMI. Väčšina subjektov sa rozhodovala na základe odhadu celkovej „úrovne šumu“. Určenie neuro- a psychofyziologických korelátov tejto stratégie vyžaduje ďalšiu analýzu.

Publikácie:

Jenča, J. - Pavlásek, J. Plastic changes might turn synapses into prequency-tuned entities. Mechanism that solves some questions connected with information processing in neural networks. In International C.I.A.N.S conference June 29th-July 2nd, 2005, Bratislava.

Document info
Document views414
Page views414
Page last viewedMon Jan 23 01:08:53 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments