X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 53 / 115

404 views

0 shares

0 downloads

0 comments

53 / 115

Eds. F. Jagla, I. Riečanský. Bratislava: Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2005,  98 pp, ISBN 80-969339-2-2, p.50.

Abstrakty v prílohe č.3

Názov projektu:Interakcia oxidu dusnatého a voľných kyslíkových radikálov  v experimentálnej hypertenzii: úloha endotelu.

The cross-talk of nitric oxide and free oxygen radicals in experimental hypertension: the role of endothelium

Zodp. riešiteľ: RNDr. O.Pecháňová, CSc.

Doba riešenia: 01/2003 –12/2005

Evidenčné číslo: 2/3185/25 - VEGA

Spoluriešitelské Ústav patofyziológie LF UK

organizácie :Ústav patológie LF UK Bratislava

Pridelené                    136 000 Sk

financie na r. 2005

Najdôležitejšie ýsledky projektu možno  zhrnúť do nasledovných bodov:

- rovnováha v produkcii voľných kyslíkových radikálov a oxidu dusnatého kolíše podľa typu experimentálnej hypertenzie, pričom najvyššia produkcia voľných kyslíkových radikálov je u spontánnej a najnižšia u L-NAME-indukovanej hypertenzie

- inhibítory enzýmov produkujúcich voľné kyslíkové radikály (apocinín, aspirín, alopurinol) sú účinnejšie u spontánnej hypertenzie, na rozdiel od vychytávačov voľných kyslíkových radikálov (N-acetylcysteín, provinol), ktoré sú účinnejšie u L-NAME-indukovanej hypertenzie

- látky, ktoré súčasne so schopnosťou znížiť voľné kyslíkové radikály majú navyše schopnosť zvýšiť aktivitu NO syntázy majú účinnejší efekt na zníženie tlaku krvi než samotné antioxidanty.

Publikácie CC:

Rauchová, H. - Pecháňová, O. - Kuneš, J. - Vokurková, M. - Dobešová, Z. - Zicha J.: Chronic N-acetylcysteine administration prevents development of hypertension in N(omega)-nitro-L-arginine methyl ester-treated rats: the role of reactive oxygen species. In Hypertension Research 2005;28(5):475-82.

ŠIMKO, F. - PELOUCH, V. - TÖRÖK, J. - ĽUPTÁK, I. - MATUŠKOVÁ, J. - PECHÁŇOVÁ, O. - BABÁL, P. Protein remodeling of the heart ventricles in hereditary hypertriglyceridemic rat: effect of ACE-inhibition. In Journal of Biomedical Science. Vol. 12, No.1  2005, p.103-111. 1.567 - IF2004

VlkoviČovÁ J, JavorkovÁ V, PechÁŇovÁ O, Vrbjar N. Gender difference in functional properties of Na,K-ATPase in the heart of spontaneously hypertensive rats. In Life Sciences 2005 Jan 14;76(9):971-82.

Document info
Document views404
Page views404
Page last viewedSun Jan 22 06:19:51 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments