X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 54 / 115

367 views

0 shares

0 downloads

0 comments

54 / 115

Abstrakty v prílohe č.3

Názov projektu: Spracúvanie informácií - úroveň aktivácie a kognitívna kontrola: elektrofyziologické koreláty.

(Information processing - activation level and cognitive control: electrophysiological correlates)

Zodp. riešiteľ:MUDr. Fedor Jagla, CSc.

Doba riešenia:01/2005 – 12/2007

Evidenčné číslo

projektu:VEGA 2/5049/25

Spoluriešiteľská

organizácia:II. Neurologická klinika LFUK, Bratislava

Fyziologický ústav LFUK, Bratislava

Pridelené financie:109 000.- Sk

Najdôležitejšie výsledky možno zhrnúť nasledovne:

Sledoval sa účinok konzumácie fytoestrogénov na priestorové kognitívne schopnosti, predovšetkým mentálnu rotáciu. Napriek pôvodným predpokladom, schopnosť mentálnej rotácie v skupine dobrovoľníkov užívajúcej fytoestrogény (sóju) nebola zlepšená. V kontrolnej skupine sme však nenašli v literatúre popisované pohlavné rozdiely v schopnosti mentálnej rotácie, je preto možné, že výsledky boli ovplyvnené typom použitých stimulov (2-rozmerné znaky). V event-related potenciáloch dominovala veľmi veľká interindividuálna variabilita a nízka špecificita vzhľadom na typ a stupeň obtiažnosti úlohy.

Pri výskume parametrov optokinetického nystagmu (OKN) u pacientov so schizofréniou merania ukázali, že OKN u týchto pacientov nie je hrubo narušený. Hlbšia analýza (korelácia rýchlosti, amplitúdy, trvania pomalej zložky; korelácia za sebou idúcich pomalých zložiek) však odhalila významné odchýlky od skupiny zdravých osôb, ktoré svedčia pre poruchu systému generovania OKN pri schizofrénii.

Publikácie:

RIEČANSKÝ, I. - THIELE, A. - DISTLER, C. - HOFFMANN, K.-P. Chromatic sensitivity of neurones in area MT of the anaesthetised macaque monkey compared to human motion perception. In Experimental Brain Research, Vol. 167, 2005, p. 504-525. (IF = 2.304)

BOSÍKOVÁ, E. - BOLVANSKÁ, Ľ. - PILŠÁKOVÁ, Ľ. - JAGLA, F.: Optokinetic nystagmus: an another possibility of its evaluation. Homeostasis, Vol. 43, No.4, 2005, pp. 210-211.

Abstrakty v prílohe č.3

b) projekty APVT a APVV

Document info
Document views367
Page views367
Page last viewedWed Jan 18 22:22:25 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments