X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 56 / 115

374 views

0 shares

0 downloads

0 comments

56 / 115

Evidenčné číslo

projektu: APVT-51-018004

Spoluriešiteľské

inštitúcie SR: 4    (ÚNPF SAV, ÚVS SAV, ÚEF SAV, Ústav patologickej anatómie LF UK)

Pridelené financie: 1 011 000 Sk,  APVV, Hanulova5/B, 84101 Bratislava

Projekt je v prvom roku riešenia. V nádväznosti na výsledky vyššie uvedeného projektu VEGA sme sa zamerali na vplyv 8-týždňového stresu na metabolické  a funkčné zmeny na srdci a v cievach u potkanov s rôznou genetickou predispozíciou k hypertenzii: u normotenzných, hraničné hypertenzných (s hypertenznou matkou, sBHR) a spontánne hypertenzných potkanov. KT stúpal po vystavení stresu u sBHR a SHR a signifikantné zvýšenie bolo pozorované po 6. týždni u sBHR a  po 8. týždni u sBHR a SHR. Po 8-týždňovom strese  bolo pozorované zvýšenie vazokonstrikcie femorálnej artérie u všetkých fenotypov, kým zmeny vo vazodilatácii záviseli od fenotypu: zlepšenie bolo pozorované u W, zhoršenie u SHR a iba nesignifikantné zmeny u sBHR. V mezenterickej artérii bola najmenšia L-NAME-rezistentná časť endotel-závislej relaxácie pozorovaná u SHR. NO-závislá relaxácia mezenterickej artérie bola v strese znížená u sBHR a SHR, kým u W bola znížená len L-NAME rezistentná vazodilatácia. Neurogénne kontrakcie mezenterickej artérie u sBHR boli zvýšené vs. W, pričom stresom-indukované zmeny boli podobné u  sBHR a W, citlivosť na noradrenalín bola všakc výrazne vyššia u stresovaných sBHR vs. Wistar. Zistili sme tiež, že bazálne hodnoty NO syntázy v aorte boli výrazne zvýšené u potkanov sBHR a SHR a stres viedol k ich výraznému zníženiu, kým žiaden efekt stresu nebol pozorovaný u W. Zvýšená aktivita NO syntázy bola pozorovaná aj v ľavej komore SHR, avšak v ostatných orgánoch (pravá komora, oblička, nadoblička, hypotalamus a hypofýza) sme nepozorovali rozdiely v bazálnej aktivite NO syntázy, ani signifikantný vplyv stresu.

Publikácie:

Bernatova, I., -  Csizmadiova, Z. Effect of chronic social stress on nitric oxide synthesis and vascular function in rats with family history of hypertension. In Life Sciences, in press, Epub ahead of print

Abstrakty v prílohe č.3

c)  projekty, na ktorých je ÚBNPF SAV spoluriešiteľom:

Názov projektu:Úloha polyfenolických látok v rozvoji experimentálnej cirhózy

The  effect of polyphenolic compounds in the development of  experimental cirhosis

Zodp. riešiteľ: Prof. MUDr. Ľudovít Danihel, CSc., LF UK

Doba riešenia: 01/2003 - 12/2005

Document info
Document views374
Page views374
Page last viewedThu Jan 19 09:57:08 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments