X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 58 / 115

440 views

0 shares

0 downloads

0 comments

58 / 115

KYSEĽOVÁ, Z. – SOTNÍKOVÁ, R. – NAVAROVÁ, J. – NOSÁĽOVÁ, V.-  BERNÁTOVÁ, I. - ZÚROVÁ, J. Experimentálny model mierneho diabetu u potkanov vyvolaný nízkymi dávkami streptozotocínu. In Zborník prác a abstraktov. 81. Fyziologické dni, 2. – 4. 2. 2005, Košice,  2005, p. 108-109.

d) Projekty v rámci multilaterálnej spolupráce:

Multilaterálna spolupráca COST 844

Názov projektu: Apoptosis and Programmed Cell Death: Molecular Mechanisms and Applications in Biotechnology and Agriculture.

Zodp.riešiteľ: RNDr. František Kristek, CSc.

Pridelené financie:  50 000 Sk z rozpočtu SAV

    Z pridelených finančných prostriedkov v rámci COST 844 sa uskutočnili pokusy zamerané na účinok oxidu dusnatého na štrukturu a geometriu cievnej steny. Výsledky experimentov boli publikované a prezentované na viacerých domácich a medzinárodných vedeckých podujatiach.

e) Bilaterálne projekty

Partnerské pracovisko :

Neurological Science Institute of OHSU, Human Balance Disorders Lab., Portland, Oregon, USA

Názov projektu :Senzorická integrácia priestorovej orientácie postoja a chôdze.

(Sensory Integration in Spatial Orientation for Stance and Gait)

Riešitelia :Prof. Fay B. Horak

Ing. F. Hlavačka, CSc.

Platnosť dohody :2004 - 2009

Analyzovali sme posturálne odpovede pacientov s obojstranným vestibulárnym deficitom pri zatvorených očiach pri náklonoch podložky s rýchlosťou náklonu 2°/s a 4°/s. Na základe výsledkov sme vytvorili matematický model systému riadenia postoja na nakláňajúcej sa rovine. Výsledky ukázali, že vestibulárna informácia je nenahraditeľná najmä v podmienkach zníženej viditeľnosti a súčasne nestabilnej podložke.

Získané výsledky sme prezentovali na  17. medzinárodnej konferencii o postoji v Marseille.

Document info
Document views440
Page views440
Page last viewedTue Jan 24 20:32:48 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments