X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 60 / 115

340 views

0 shares

0 downloads

0 comments

60 / 115

Téma:Rozšírenie poznatkov o kardiovaskulárnom systéme s cieľom zlepšiť diagnostiku a liečenie pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami.

(Improvement of the cardiovascular system understanding with the aim to improve diagnostics and treatment of cardiac patients)

Riešitelia: Assoc.Prof. Dr. Kozmann György, DrSc.

RNDr. Vavrinec Szathmáry, CSc.

Ing. Milan Tyšler, CSc.

Platnosť dohody:     09/2003 - 12/2006

Trilaterálna dohoda o vedeckej spolupráci je zameraná na zlepšenie diagnostických metód založených na hodnotení elektrokardiologických parametrov. V roku 2005 sme uskutočnili spoločné meranie parametrov elektrického poľa srdca prístrojom ACT2 MOT10, ktorý je v majetku spolupracujúceho Oddelenia bioinžinierstva. Jedinečnosťou uvedeného prístroja je možnosť dlhodobého kontinuálneho záznamu EKG zo 64 bodov na povrchu hrudníka. V rámci úvodnej série meraní sme uskutočnili merania na 5 subjektoch. U každého jedinca sme zaznamenali dynamiku zmien povrchového potenciálového rozloženia pri rôznych fyziologických záťažiach. Po vyhodnotení predbežných meraní plánujeme v roku 2006 pokračovať v rovnakých meraniach na väčšom súbore jedincov. Získané výsledky sa využijú pri riešení projektu (VEGA 2/6187/6) a budú obsahom spoločných prezentácií a publikácií.

Prijatie:    Ing. Kristóf Haraszti, 27.-30. 06. 2005  (na základe MAD medzi MAV a SAV).

Vyslanie:   0

Partnerské pracoviská:

Ústav pre problémy prenosu informácií, Ruská Akadémia Vied,

Laboratórium spracovania biologických informácií,

101447, Moskva, GSP4, Bulv. Karetnyj per., 19

Ruská Federatívna Republika

Téma:Neinvazívny elektrofyziologický výskum srdca na základe matematického modelovania.

(Noninvasive electrophysiological investigation of the heart on the basis of mathematical  modelling)

Riešitelia:Prof. Leonid I. Titomir DrSc.

RNDr. Vavrinec Szathmáry, CSc.

Počas pobytu Prof. L. I. Titomira sme uskutočnili vyhodnotenie výsledkov ním navrhnutej metódy určenia lokalizácie poškodených oblastí srdcových komôr, založenej na minimálnom počte zvodových elektród. Počítačový model aktivácie srdcových komôr, vytvorený na Oddelení kardiovaskulárnej fyziológie človeka bol, resp. je využívaný na

Document info
Document views340
Page views340
Page last viewedTue Jan 17 05:03:12 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments