X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 61 / 115

421 views

0 shares

0 downloads

0 comments

61 / 115

testovanie vyššie uvedenej metódy. Doterajšie modelové výsledky ukázali, že uvedená metóda umožňuje s dostatočnou presnosťou špecifikovať lokalizáciu poškodenej oblasti. V rámci pobytu L.I. Titomira sa dohodla ďalšia séria modelových experimentov na testovanie a spresnenie navrhovanej metódy.

Ďalšou oblasťou spolupráce je hodnotenie heterogenity repolarizácie pri rôznych fyziologických záťažiach. Pre pilotný súbor jedincov sme porovnali reprezentáciu pomocou mnohozvodových integrálových máp QRST, získaných mapovacím prístrojom CARDIAG 128.1, ako aj reprezentáciu pomocou vektorkardiografického vektora AQRST zobrazeného metódou DEKARTO, ktorej autorom je Prof. L.I. Titomir. Program na dekódovanie EKG signálov pre povrchové potenciálové mapy získané systémom CARDIAC 128.1 bol zostavený a odladený na spolupracujúcom pracovisku.

Doteraz získané a spoločne spracované výsledky budú obsahom spoločnej publikácie v časopise CARDIOLOGY  s názvom

Aidu E.A.I., Trunov V.G., Titomir L.I., Tyšler M., Turzová M., Szathmáry V.: Electrocardiographic ST segment changes as an indicator for localization of injury potentials. A computer simulation study.

Prijatie:    Prof. Leonid I. Titomir, DrSc., 17. 10.- 27. 10. 2005 (MAD medzi RAV a SAV).

Vyslanie:  0

Partnerské pracoviská (bilaterálna dohoda o spolupráci):

Ústav teoretickej a experimentálnej biofyziky, Ruská Akadémia Vied,

Laboratórium elektromagnetických polí komplexných biosystémov

142292, Pushchino, Moscow region,

Ruská Federatívna Republika

Náplň spolupráce:      Vypracovanie nových metód pre neinvazívne určenie elektrofyziologického stavu srdca, zameraných na zlepšenie diagnózy srdcových chorôb použitím matematického a počítačového modelovania.

(To work out new methods for noninvasive determination of electrophysiological state of the heart with aim to improve cardiac diagnostics, using mathematical and computer modelling)

Riešitelia:Dr. Oleg V. Baum, Ph.D.

RNDr. Vavrinec Szathmáry, C.Sc.

Platnosť dohody:12/2003 - 12/2006

Cieľom návštevy bolo prejednanie otázok vzájomnej spolupráce, zameraných na problémy modelovania a počítačovej analýzy elektrickej aktivity srdca. Spoločne riešená problematika analýzy elektrickej činnosti srdca má veľký význam pre rozvoj základných a aplikačných aspektov biofyziky a elektrokardiológie srdca, najmä pre rozvoj nových neinvazívnych diagnostických metód pre choroby srdcovo-cievneho systému.

Počas pobytu sa spoločne vyhodnotili výsledky modelovania elektrokardiosignálov, získaných pomocou počítačových programov, vypracovaných na spolupracujúcich pracoviskách. Časti elektrokardiosignálov, reprezentujúce depolarizáciu srdcových komôr, získané porovnávanými modelmi, sa veľmi dobre zhodovali. Genéza tej časti

Document info
Document views421
Page views421
Page last viewedMon Jan 23 17:49:49 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments