X hits on this document

165 views

0 shares

0 downloads

0 comments

14 / 40

12

ESO

Margarida Boada, Isaac Camps, Andreu Marsal, Llorenç Puig i Oriol Saladrigas

Format: 21,5 x 28,5 cm Impressió: quadricromia ISBN:978-84-9804-494-2

FÍSICA i QUÍMICA

GUIA DIDÀCTICA

Margarida Boada, Isaac Camps, Andreu Marsal, Llorenç Puig i Oriol Saladrigas

Margarida Boada, Isaac Camps, Andreu Marsal, Llorenç Puig i Oriol Saladrigas

Format: 21,5 x 28,5 cm Impressió: 2 tintes ISBN: 978-84-9804-526-0

4t

FíSICA I químICA 4t ÍNDEX DE coNtINgutS

1 LA CIÈNCIA

· El perquè de les coses · La ciència i el mètode científic · Què és i què no és ciència · La ciència i els grans reptes ambientals

2 CINEMÀTICA

· La cinemàtica · El moviment rectilini uniforme · Moviments rectilinis uniformes simultanis · L’acceleració · El moviment rectilini uniformement acce-

lerat · El moviment circular uniforme

3 DINÀMICA

· Què és la dinàmica? · Elements i representació de les forces · Sistemes de forces i força resultant · Efectes estàtics de les forces: les defor-

macions · Efectes dinàmics de les forces: lleis de

Newton · La pressió · El principi d’Arquimedes

4 LA GRAVITACIó

· Els models cosmològics geocèntrics · Els models heliocèntrics · La síntesi newtoniana · La gravetat a la superfície terrestre · El centre de gravetat dels cossos · Aplicacions de la llei de Newton · Els models cosmològics actuals

5 ENERGIA, TREBALL I CALOR

· Tot està relacionat · El treball · L’energia · La calor · Transformacions energètiques · Energia i societat

6 LES ONES

· Ones pertot arreu · Què són les ones? · Paràmetres característics de les ones · Tipus d’ones: transversals i longitudinals · El so · Les ones electromagnètiques · Comportament de les ones

7 L’ÀTOM I LA TAULA PERIÒDICA

· La teoria atòmica · Els models atòmics · Conceptes fonamentals de l’àtom · El model actual de l’àtom · Descripció de la taula periòdica dels

elements · Les propietats periòdiques · La radioactivitat

8 L’ENLLAç QUÍMIC

· Què és un enllaç químic? · L’enllaç iònic · L’enllaç covalent i les substàncies cova-

lents · L’enllaç metàl·lic · La polaritat de les molècules

9 COMPOSTOS QUÍMICS

· El món de la taula periòdica · Els compostos inorgànics · Fórmules dels compostos químics · Compostos metall – no-metall · Compostos no-metall – no-metall · Compostos ternaris · Les substàncies inorgàniques naturals · Les substàncies inorgàniques d’ús comú

10 LES REACCIONS QUÍMIQUES

· Les transformacions de les substàncies · Intercanvis d’energia en les reaccions

químiques · Reaccions àcid-base · Reaccions d’oxidació-reducció · Reaccions de precipitació

11LA QUÍMICA DEL CARBONI

· Pocs elements i molts compostos · El carboni, un element particular · Els compostos del carboni · Els hidrocarburs · Els compostos oxigenats i nitrogenats · Els polímers sintètics · La matèria viva

+1 Recopilació i síntesi

Document info
Document views165
Page views165
Page last viewedMon Jan 23 05:06:04 UTC 2017
Pages40
Paragraphs1104
Words6235

Comments