X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 11 / 76

289 views

0 shares

0 downloads

0 comments

11 / 76

johtaja Martti virtanen

Kasvutyöryhmä ja kilpailu: merkittävä kannanotto

Elokuussa 2010 loppuraporttinsa julkaisseen ministeri Antti Tanska- sen johtaman kasvutyöryhmän tavoitteena oli tuottaa politiikkasuosi- tuksia talouskasvun vahvistamisesta globaalia talouskehitystä, ympä- ristöä ja sosiaalista kestävyyttä koskevat reunaehdot huomioon ottavalla tavalla. Hankkeen lähtökohdat olivat selkeät: yleinen hyvinvointi ja koko hyvinvointiyhteiskuntamalli voidaan säilyttää Suomessa myös pidem- mällä aikavälillä vain, jos taloudellinen kasvu jatkuu vahvana. Kansan- talous voi puolestaan kasvaa vain jos työn tekemistä tai sen tuottavuut- ta lisätään.

Kasvutyöryhmän loppuraportti ”Suomi 2020 – Tuumasta toimeenon julkaistu Valtioneuvoston kanslian raporttisarjassa numerolla 11/2010. Loppuraporttiin sisältyneet kilpailupolitiikkaan ja -lainsäädän- töön liittyvät suositukset olivat hyvin kattavat. Niiden ohella työryhmä esitti myös muiden otsikoiden alla markkinoiden ja kilpailun luomi- seen ja niiden toimivuuden vahvistamiseen tähtääviä suosituksia.

Mahdollisuudet työnteon (työllisyyden) olennaiseen lisäämiseen ovat työikäisen väestön määrän vähentyessä rajalliset. Tuottavuuden

Artikkelin kirjoittajan KTT Martti Virtasen työssä Kil- pailuvirastossa painottuvat erityisesti toimintastrate- giat ja tutkimustoiminnan kehittäminen. Viime vuo- sina Virtanen on syventy- nyt muun muassa valtion ja kuntien elinkeinotoimin- taan liittyviä neutraliteet- tiongelmia koskeviin kysy- myksiin.

Document info
Document views289
Page views289
Page last viewedThu Jan 19 02:32:26 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments