X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 12 / 76

292 views

0 shares

0 downloads

0 comments

12 / 76

12

kasvun vahvistaminen on näin ollen jatkossa avainasemassa taloudel- lisen kasvun kannalta. Vain tuottavuuden kasvulla voidaan vastata työ- voiman määrän vähenemiseen ja demografisesta kehityksestä johtuvaan julkisten menojen kasvutaipumukseen.

Työryhmän loppuraportissa on ensin lyhyt johdatus tuottavuuskas- vun kannalta tärkeisiin aiheisiin. Varsinaiset politiikkasuositukset on tämän jälkeen ryhmitelty kymmenen otsikon alle: 1) tiede- ja innovaa- tiopolitiikka, 2) koulutuspolitiikka, 3) elämänvaihepolitiikka, 4) kilpai- lupolitiikka, 5) yrityspolitiikka, 6) julkisen sektorin toimintapolitiikka, 7) julkisen sektorin tietojärjestelmäpolitiikka, 8) julkisen sektorin han- kintapolitiikka sekä julkisesti kerätyn tiedon yleinen saatavuus, 9) laa- jakaistaverkko- ja älyliikennepolitiikka sekä 10) liikenneväyläpolitiikka.

Kilpailupolitiikkaan liittyvät suositukset

Kasvutyöryhmä ehdotti kilpailupoliittisen näkökulman kattavaa huomi- oon ottamista poliittisessa päätöksenteossa, kilpailulainsäädännön kor- jauskeinojen ja sanktioiden terävöittämistä sekä kilpailuviranomaisten toimintaedellytysten vahvistamista.

Koska institutionaalinen toimintaympäristö voi vaikuttaa olennaises- ti kilpailun toimivuuteen ja markkinoiden tehokkuuteen, työryhmä piti tärkeänä vahvistaa kilpailupolitiikan roolia lainvalmistelussa ja yhteis- kunnallisessa päätöksenteossa. Työryhmä esitti, että markkinoiden toi- mintaan vaikuttavan lainsäädännön valmisteluun tulisi aina liittää kil- pailuvaikutusten arviointia koskeva osuus. Vaikka asiassa onkin edistytty viime vuosina, puutteita on yhä merkittävästi jäljellä. (Ks. tutkimuspääl- likkö Ari Ahosen artikkeli sivulla 44.)

Työryhmä toi esiin myös tarpeen karsia yksin- ja erioikeuksia mer- kitsevää, yritysten kilpailukeinojen käyttöä kahlehtivaa sekä alalle tulon esteitä aikaansaavaa sääntelyä – viitaten erityisesti oikeudellisiin mo- nopoleihin ja tarveharkintaan. Työryhmä näki siis kasvu- ja tuottavuus- hakuisen yhteiskuntapolitiikan järjestelmälliseksi anti-monopolipolitii- kaksi, olipa kyse sitten täydellisestä tai osittaisesta monopolioikeudesta.

Työryhmä kiinnitti huomiota myös kaavoitukseen ja esitti luotavaksi mekanismia, jonka avulla kaavoituksessa ja maankäyttösuunnitelmissa kilpailu otettaisiin järjestelmällisesti huomioon. Kaavoitus saattaa joh- taa kilpailun estymiseen, rajoittumiseen tai vääristymiseen, mikä on ristiriidassa kasvu- ja tuottavuushakuisen yhteiskuntapolitiikan kans- sa. Esimerkiksi suurmyymäläsääntelyä koskevassa uudistuksessa (Laki

Document info
Document views292
Page views292
Page last viewedThu Jan 19 03:16:17 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments