X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 13 / 76

294 views

0 shares

0 downloads

0 comments

13 / 76

maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, annettu 8.4.2011), kilpai- luvaikutuksille ei kuitenkaan annettu näkyvää sijaa.

Kilpailupolitiikan näkyvyyttä ja merkitystä kasvattaisi myös työryh- män esittämän erityisen kilpailuneuvoston perustaminen. Alan koti- ja ulkomaisista asiantuntijoista koostuva riippumaton neuvosto seuraisi kilpailuolosuhteiden kehitystä, tekisi aloitteita lainsäädännön kehittä- miseksi, arvioisi kilpailuvalvonnan toimivuutta, tukisi alan tutkimus- toimintaa ja tekisi tunnetuksi kilpailua ja sen merkitystä yhteiskun- nassa laajemminkin.

Kilpailulainsäädännön korjauskeinot ja sanktiot

EU:n kilpailulainsäädäntöä tulisi työryhmän mielestä muuttaa siihen suuntaan, että yritysten hajottaminen kilpailuoikeudellisin perustein tulisi mahdolliseksi, jos kilpailu ei ole toimivaa markkinarakenteesta johtuen, eikä muitakaan keinoja kilpailun aikaansaamiseksi ole käy- tettävissä. Työryhmän tarkoittamien hajottamisvaltuuksien käyttö voisi aktualisoitua myös silloin kun luonteeltaan jatkuva epätyydyttävä kil- pailutilanne ei täytä kilpailulainsäädännössä kielletyn kilpailunrajoi- tuksen tunnusmerkkejä.

Työryhmä katsoi ilmeisesti, että tämäntyyppisten hajottamisval- tuuksien käyttö olisi kansallisen lain nojalla yhteismarkkinoiden vuok- si huomattavasti vaikeampaa kuin EU:n kilpailusääntöjen perusteella. Jo nykyisetkin EU:n säännöt mahdollistavat komissiolle hajottamisen viimeiseksi kyseeseen tulevana korjauskeinona kielletyille kilpailun- rajoituksille.

Passiivisen tai muutoin epätyydyttävän kilpailun toimialoja, joilla hajottamisvaltuuksien käyttö voisi tulla kyseeseen, on todennäköises- ti erityisesti pienissä talouksissa ja ulkomaiselta kilpailulta suojatuilla markkinoilla. Tällaisissa tilanteissa yritysten hajottamisella voitaisiin aktivoida kilpailua olennaisesti ja pitkävaikutteisesti.

Kilpailuoikeudellisten sanktioiden osalta työryhmä esitti selvitet- täväksi henkilökohtaisten rikosoikeudellisten seuraamusten käyttöön- ottoa karkeissa tarjouskartelliasioissa. Tämä liittyy siihen, että kar- tellipolitiikan tehostamisessa on kaksi ajankohtaista linjaa: yhtäältä paljastumisen riskin lisääminen ja toisaalta paljastumisesta seuraavi- en korjauskeinojen ja sanktioiden terävöittäminen.

13

Document info
Document views294
Page views294
Page last viewedThu Jan 19 08:48:03 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments