X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 14 / 76

315 views

0 shares

0 downloads

0 comments

14 / 76

14

Kilpailuviraston resurssit

Kilpailuviraston resursseja työryhmä esitti lisättäväksi tuntuvasti. Kas- vu- ja tuottavuushakuinen yhteiskuntapolitiikka merkitsee työryhmän kannanottojen valossa markkinamekanismin lisääntyvää hyväksikäyt- töä ja kilpailun toimivuuden järjestelmällistä vahvistamista, mikä edel- lyttää kilpailuviranomaisilta vahvaa toimintakykyä – sekä reaktiivisesti että proaktiivisesti.

Muut markkinoihin ja kilpailuun liittyvät suositukset

Julkinen tuotanto sekä julkiset hyvinvointipalvelut, hankinnat ja tieto- varannot ovat työryhmän mukaan kasvu- ja tuottavuushakuisen yhteis- kuntapolitiikan kannalta keskeisiä asioita. Tuottavuuden kohottaminen ja kustannusten alentaminen näissä ei välttämättä edellytä edes lain- säädäntömuutoksia; julkinen valta voi omistuksessaan olevan tuotan- non uudelleenjärjestelyjen kautta toteuttaa nopeastikin kilpailua lisää- viä uudistuksia.

Työryhmän suositukset koskevat sekä uusien markkinoiden luomis- ta että kilpailun vahvistamista hyvinvointiyhteiskunnan palveluraken- teiden ohjaamisessa. Tällaiset uudistusprosessit luovat toteutuessaan enemmän tilaa myös omistus- ja hallintarakenteiltaan toisistaan poikke- avien toimintamuotojen laajenemiselle työllisyyttä ja tuottavuutta edis- tävällä tavalla. Yksityistä sektoria, voittoa tavoittelemattomia yrityksiä ja järjestöjä sekä kansalaisjärjestöjä voitaisiinkin työryhmän mielestä hyö- dyntää nykyistä enemmän julkisten palvelujen tuottajina ja yhteistyö- kumppaneina.

Edelliseen liittyen työryhmä kannatti jo pitkälle valmistellun, julkis- ta tuotantotoimintaa koskevan, julkisen ja yksityisen tuotantotoiminnan kilpailuneutraliteetin turvaavan lainsäädännön säätämistä, ja toi esiin tarpeen arvioida kilpailuneutraliteettia myös kolmannen sektorin orga- nisaatioiden ja muuntyyppisten toimintayksikköjen välillä. Kilpailuneut- raliteetin merkityksen korostaminen on hyvin tarpeellista, koska pyrki- mykset saavuttaa tehokkuus- ja tuottavuusetuja markkinamekanismin ja kilpailun kautta voivat muutoin olennaisesti vaarantua.

Merkittävä osa pyrkimyksistä vahvistaa tuottavuuskehitystä liittyy jul- kisen vallan omistaman pääoman (kuten kiinteistövarallisuuden ja tie- tovarantojen) hyväksikäytön tehostamiseen ja laajentamiseen. Nykyhet- kelle on tunnusomaista tällaisen pääoman vajaakäyttö, joka johtuu siitä, etteivät yksityiset tahot aina saa ollenkaan käyttää tätä pääomaa tai jos saavatkin, pääoman käytöstä peritään kohtuuttoman korkea hinta. Täl-

Document info
Document views315
Page views315
Page last viewedSat Jan 21 09:06:37 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments