X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 15 / 76

232 views

0 shares

0 downloads

0 comments

15 / 76

laisen julkisen pääoman käyttöön perustuvat mahdolliset kilpailutilan- teet ko. pääomaa kontrolloivien julkisten toimijoiden ja yksityisten toi- mijoiden välillä uhkaavat tästä syystä vääristyä merkittävästi julkisten toimijoiden hyväksi.

Tähän liittyen työryhmä esitti muun muassa, että yksityisen sekto- rin ja kansalaisjärjestöjen olisi voitava nykyistä enemmän käyttää hy- väkseen julkisen sektorin (mm. terveydenhuollon ja koululaitoksen) infrastruktuuria silloin, kun julkinen sektori ei itse käytä niitä. Viran- omaisten hallussa oleva tieto, joka kerätään säädöksiin perustuen, tulisi lisäksi luovuttaa kansalaisten, tutkijoiden, yritysten ja muiden organi- saatioiden käyttöön ilmaiseksi tai hintaan, joka kattaa vain luovuttami- sesta aiheutuvat lisä- eli rajakustannukset. Näin voitaisiin tukea osaa- mis- ja tietointensiivisten palvelualojen ja tietotuotteiden markkinoiden kehitystä ja luoda uudenlaisia tuottavuutta kohottavia toimintamalleja ja hyvinvointia parantavia hyödykkeitä. Samalla on kuitenkin turvatta- va kilpailuneutraliteetti, johon työryhmä muutenkin kiinnitti johdon- mukaisesti huomiota.

Ympäristöllisesti kestävä kasvu

Pohdittaessa yhteiskuntapolitiikan mahdollisuuksia vahvistaa tuot- tavuuskehitystä on välttämätöntä arvioida myös ympäristövaikutus- ten kestävyyttä. Tällaiset vaikutukset voivat joskus olla kasvu- ja tuot- tavuushakuisen yhteiskuntapolitiikan rajoitteina, mutta ”vihreä kasvu” voi toisaalta tarjota myös uusia ja nopeasti laajenevia toimintamahdol- lisuuksia – sekä uusia markkinoita että hyödykkeitä – joita hyödyntä- mällä taloudellinen kasvu voi vahvistua. Uudet hyödykkeet voivat olla joko suoraan ympäristönsuojelua toteuttavia tai ne on voitu valmistaa tai niitä voidaan käyttää ympäristöä olennaisesti vähemmän rasittaval- la tavalla.

Kasvutyöryhmän mukaan uudella, ”vihreällä” teknologialla on tule- vaisuudessa kasvavat markkinat. Tähän liittyen työryhmä korosti hin- tasignaalien hyväksikäyttöä ja vahvoja taloudellisia ohjauskeinoja ta- loudellisen kasvun ohjaamiseksi ja vahvistamiseksi ympäristöllisesti kestävään suuntaan. Koska hintasignaalit eivät välttämättä täydellises- ti heijastele ympäristön suojeluun liittyvien innovaatioiden todellista yhteiskunnallista tuottoa, työryhmä kiinnitti huomiota myös mahdol- liseen tarpeeseen vauhdittaa erilaisin tuin vihreään teknologiaan koh- distuvaa innovaatiotoimintaa.

Pohjoismaisten kilpailuvi- ranomaisten syksyllä 2010 julkaisemassa Competition Policy and Green Growth. Interactions and challen- ges” -raportissa korostetaan toimivan kilpailun ja kilpai- lupolitiikan merkitystä kes- tävään kehitykseen perus- tuvan taloudellisen kasvun aikaansaamisessa.

15

Document info
Document views232
Page views232
Page last viewedWed Dec 07 13:10:01 UTC 2016
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments