X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 16 / 76

299 views

0 shares

0 downloads

0 comments

16 / 76

16

Pohjoismaisten kilpailuviranomaisten viime vuonna julkaisemas- sa yhteisraportissa todetaan niin ikään, että vihreä kasvu on mahdolli- nen, jos sille vain luodaan oikeanlaiset kannusteet. Raportin mukaan avainasemassa ovat yritysten ja muiden talouden toimijoiden kannus- teet vähentää ympäristölle aiheutuvia vahinkoja ja kehittää uusia ym- päristöystävällisempiä hyödykkeitä ja tuotantoprosesseja.

Ympäristötavoitteita heijastelevat ja markkinamekanismin kautta välittyvät hintasignaalit kannustavat kilpailullisissa olosuhteissa talou- denpitäjiä kestävää kasvua tukevaan toimintaan. Kun kilpailu on toi- mivaa, hintasignaalit välittyvät markkinatoimijoille tehokkaasti. Mitä tehokkaampia kestävän kehityksen taloudelliset kannusteet ovat, sitä nopeammin markkinoille tulee uusia, innovatiivisia yrityksiä ja sitä nopeammin talouteen syntyy vähitellen myös kokonaan uusia mark- kinoita ja markkinasegmenttejä.

Yhteenveto

Kasvutyöryhmän työstä on kaiken kaikkiaan pääteltävissä, että talouskasvua vahvistavan yhteiskuntapolitiikkastrategian ydinasioita ovat markkinamekanismin ja kilpailun luomi- nen ja niiden toimivuuden kehittäminen – ja vastaavasti oikeudellisten monopolien ja kil- pailua vakavasti haittaavan sääntelyn, kilpai- lua olennaisesti rajoittavien markkinakeskit- tymien sekä kilpailuneutraliteetin puutteiden torjunta. Näkemys on linjassa myös kasvavan

taloustieteellisen kirjallisuuden kanssa, joka korostaa kilpailun merkitystä tuottavuuskehi- tyksen vahvistajana.

Ks. myös pohjoismaisten kilpailuviran- omaisten yhteisjulkaisu Competition Policy and Financial Crises. Lessons Learned and the Way Forward (2009), Table 1, s. 43.

Document info
Document views299
Page views299
Page last viewedThu Jan 19 23:38:57 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments