X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 17 / 76

332 views

0 shares

0 downloads

0 comments

17 / 76

erikoistutkija toM Björkroth

Kilpailunrajoitusten taloustieteellisestä analyysistä

Kun mietimme perusteita sille, miksi kilpailua pidetään yhteiskunnalli- sesti tavoittelemisen arvoisena, meidän täytyy palata ainakin 1700-luvul- le, jolloin liberalismin isäksi kutsuttu Adam Smith (1723–1790) kirjasi ajatuksensa siitä, miksi leipuri tuottaa ja myy meille leipäänsä. Myöhem- mät polvet ovat kyenneet myös tieteen keinoin osoittamaan, miksi talou- dellisten toimijoiden itsekkyys suhteessa kuluttajiin ja toisiin yrittäjiin johtaa – sekä hyödyn jakautumisen että resurssien käytön näkökulmasta

  • taloudellisessa mielessä parhaimpaan mahdolliseen lopputulokseen.

Smithin ajatukset ovat jalostuneet edelleen mm. Leon Walrasin (1834– 1910), Vilfred Pareton (1848–1923), Kenneth Arrow`n (1921–) ja Gerard Debreun (1921–2004) työn tuloksina tukemaan vapaaseen vaihdantaan perustuvien järjestelmien puolustamista.

Edellä sanotun voi toivoa osoittavan, että kilpailun ja sen rajoitta- misen vaikutusten analysointi on lähtökohtaisesti ollut taloustieteelli- sen analyysin ominta aluetta. Samalla on kuitenkin todettava, että jako kilpailunrajoitusten oikeudelliseen ja taloustieteelliseen arviointiin on luonnollisesti hieman keinotekoinen, sillä kilpailuoikeudellinen analyy-

Artikkelin kirjoittajan VTT Tom Björkrothin tehtä- vänä Kilpailuvirastossa on tukea tapauskäsitte- lyä taloudellisen analyysin avulla. Hänen toimenku- vaansa kuuluu myös osal- listuminen taloudelliseen näkökulmaan liittyvään kil- pailuviranomaisten kan- sainväliseen yhteistyöhön. Björkroth edustaa Suomea mm. ECN-verkoston Chief Economist –työryhmässä.

17

Document info
Document views332
Page views332
Page last viewedMon Jan 23 02:52:30 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments