X hits on this document

PDF document

Kilpailuviraston vuosikirja 2011 - page 18 / 76

279 views

0 shares

0 downloads

0 comments

18 / 76

18

si nojaa viime kädessä hyvinkin vahvasti talousteorian keskeisimpiin, ajan hammasta kestäneisiin opinkappaleisiin.

Euroopan yhteisön kilpailuoikeuden soveltamista arvioitaessa on tähän hahmoteltu jakolinja kulkevaksi formalistisen oikeudellisen ar- vioinnin ja taloustieteellisen vaikutusten arvioinnin välillä. Professo- ri Alison Jones kuvaa tuoreessa artikkelissaan1 ansiokkaasti Euroopan komission linjauksia ja kilpailusäännösten muutosta eri modernisoin- tivaiheiden valossa. Taustapeiliin katsottaessa ei jääkään epäilystä sii- tä, etteikö formalistinen oikeuskäytäntö olisi ollut tähän asti vallitseva, mutta painotus ei välttämättä ole pysyvä.

Eteenpäin katsottaessa näyttää ilmeiseltä, että 1990-luvun lopulla liikkeelle saatettu ’more economic approach’ tarkoittaa myös taloustie- teen astumista kilpailuoikeudellisen kokonaisarvioinnin parrasvaloi- hin. Oikeustapausten, ja toistaiseksi erityisesti yrityskauppoihin liitty- vien ratkaisujen, ohella tätä kuvastaa myös komission kilpailuosaston pääekonomistin viran perustaminen vuonna 2003.

Empiiristen menetelmien esiinmarssi

Tätä kirjoitettaessa on jo selvää, että uudessa lähestymistavassa ei ole kyse vain toimialan taloustieteen teorioiden arvostuksen uudelleen vi- riämisestä, vaan myös taloustieteelle ominaisten empiiristen mene- telmien vahvasta esiinmarssista. Viimeksi mainitusta kielivät mm. komission julkaisu ”Taloudellisen näytön toimittamiseen sovelletta- vat parhaat käytänteet” vuodelta 2010 sekä hyvinkin sofistikoituneiden menetelmien yleistynyt käyttö yrityskauppatapausten kilpailuoikeudel- lisessa arvioinnissa. Monet maanosamme (ml. Suomen) etevimmis- tä taloustieteilijöistä ovat jo kartuttaneet osaamistaan tällä alueella, ja heillä on hyvä valmius osapuolten näkemyksiä tukevan evidenssin laa- timiseen ja esittämiseen.

Kaikille tieteen- ja taiteenaloille lienee ominaista, että ammatti- kunnan koon kasvaessa myös työn laadun kirjo kasvaa. Tämä yhdessä taloustieteellisen analyysin merkityksen kasvun kanssa on saattanut toimia yllykkeenä komission taloustieteellisen evidenssin esittämis- tä koskevan ohjeistuksen laatimiseen. Ohjeet eivät sinänsä ole uusia; niissä on selkeästi nähtävissä yhteys ns. Daubert -kriteereihin, jotka sisältyivät Yhdysvalloissa jo vuonna 1993 annettuun oikeuden ratkai- suun.

1 Ks. Jones, Alison (2010), Left Behind in the Modernisation? – Restriction by Object under Article 101(1), European Competition Journal 6(3), 649–676

Document info
Document views279
Page views279
Page last viewedWed Jan 18 04:12:41 UTC 2017
Pages76
Paragraphs1297
Words15691

Comments